ZMENA TRVALÉHO BYDLISKA: Ako na to a na čo nezabudnúť?

Konečne ste sa presťahovali do svojho vysnívaného domu alebo sa vám podarilo nájsť vhodný byt a chceli by ste si v ňom zriadiť trvalé bydlisko? Potom vás čaká niekoľko úloh. Poradíme vám, ako si prihlásiť trvalý pobyt, čo k tomu budete potrebovať, komu nahlásiť zmenu trvalého pobytu a ako zmeniť trvalý pobyt dieťaťa.

Adresa trvalého bydliska

Slováci môžu mať len jedno miesto trvalého pobytu, ktoré sa musí nachádzať v budove určenej na bývanie, ubytovanie alebo rekreáciu, ktorá má aj svoje evidenčné alebo popisné číslo (prípadne orientačné číslo). Na túto adresu sa potom odvolávajú všetky úrady. Okrem toho je to miesto, kde dostávate všetku poštu a ktoré sa uvádza aj vo vašich dokladoch.

V zákone sa však neuvádza, že osoba musí skutočne bývať tam, kde je uvedené jej trvalé bydlisko. Taktiež nemáte povinnosť prihlásiť si trvalý pobyt v mieste, kde v súčasnosti skutočne bývate, ani označiť nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli, za svoj trvalý pobyt. Adresa miesta trvalého pobytu je teda údaj, ktorý slúži len na účely registrácie.

Aký je rozdiel medzi trvalým bydliskom a trvalým pobytom?

Hoci slovenské právo pozná len pojem trvalé bydlisko, ľudia si ho bežne zamieňajú s trvalým pobytom. Okrem toho sa môžete stretnúť aj s pojmom prechodný pobyt, ktorý však zákon nepozná. Ide o pozostatok z minulosti, keď bolo potrebné vždy prihlásiť prechodný pobyt. V praxi sa však v súčasnosti hlási prechodný pobyt tam, kde sa osoba skutočne zdržiava, napríklad na účely doručovania pošty.

Ako si môžem zmeniť trvalú adresu?

Ak sa chcete presťahovať alebo jednoducho zmeniť trvalý pobyt na iné miesto, nie je to žiadny problém. Nezabudnite však, že tento krok zahŕňa okrem návštevy úradu aj ďalšie povinnosti, predovšetkým výmenu osobných dokladov. Budete preto musieť vybaviť niekoľko záležitostí a informovať o zmene rôzne inštitúcie.

Kto môže nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

 • Občania SR starší ako 15 rokov,
 • zákonný zástupca, opatrovník, poručník alebo pestún občana mladšieho ako 15 rokov alebo fyzická osoba, ktorej bol občan mladší ako 15 rokov zverený do osobnej starostlivosti,
 • opatrovník občana, ktorý nie je oprávnený hlásiť zmenu trvalého pobytu a má ustanoveného opatrovníka,
 • člen domácnosti, ktorého oprávnenie zastupovať dotknutú osobu schválil súd, alebo splnomocnenec poverený súdom na základe osobitnej plnej moci s úradne osvedčenými podpismi, môže tak urobiť za občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov, ktorému v samostatnom konaní bráni duševná porucha.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Ľudia, ktorí plánujú zmeniť svoje bydlisko, sa najprv zaujímajú o to, kam majú ísť a aké dokumenty sú potrebné na zmenu trvalého pobytu. Ak je to váš prípad, mali by ste sa najprv dostaviť na ohlasovňu v mieste vášho nového trvalého pobytu, ktorou môže byť obecný úrad, obvodný úrad alebo mestský úrad, ale môže to byť aj mestský úrad.

Na zmenu trvalého pobytu nemusíte podávať žiadnu oficiálnu žiadosť na ohlasovňu. Stačí predložiť platný doklad totožnosti a vyplniť „formulár na prihlásenie trvalého pobytu„, ktorý obsahuje vaše meno, priezvisko, rodné číslo, pôvodnú adresu a novú adresu trvalého pobytu. Potom budete musieť ešte zaplatiť poplatok za zmenu pobytu, ktorý je v súčasnosti 5 EUR.

Okrem toho je vhodné vziať si so sebou nejaký doklad o vlastníctve domu alebo bytu, kde si chcete trvalý pobyt zmeniť. Môže to byť napríklad výpis z katastra nehnuteľností alebo kúpna zmluva, ale ak si to úrad môže overiť sám, tieto doklady nie sú potrebné. Ak ste v prenájme, môžete svoju súčasnú adresu preukázať nájomnou zmluvou.

Ďalším spôsobom preukázania užívania domu alebo bytu je získanie písomného a overeného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt. Vyhnúť sa však môžete starostiam s vyhotovením tohto dokumentu, ak sa oprávnená osoba rozhodne navštíviť ohlasovňu spolu s vami a na tomto mieste pred úradníkom potvrdí, že súhlasí s prechodom trvalého pobytu.

Keď je všetko spracované, je potrebné urobiť ešte jeden dôležitý krok. Na ohlasovni vám odstrihnú roh vášho občianskeho preukazu a vydajú dočasný doklad, ktorým sa môžete preukázať, kým nebudete mať občiansky preukaz s novou adresou. Ide o žltú kartu, ktorá bude označená ako „Potvrdenie o zmene trvalého pobytu“ a bude obsahovať vašu starú aj novú adresu.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Hoci zmenu trvalého pobytu nie je možné vykonať online ani prostredníctvom dátovej schránky, ak si chcete veci trochu urýchliť, môžete zamieriť na webovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MVSR). Tu nájdete formulár na zmenu trvalého pobytu (Evidenčný list trvalého pobytu), ktorý si môžete vytlačiť a vyplniť sami ešte pred tým, ako sa vyberiete na ohlasovňu.

Čo potrebujem na zmenu trvalého bydliska?

Ak sa chystáte urobiť tento veľký krok vo svojom živote, určite vás poteší, že zmena trvalého pobytu nie je až taká zložitá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Aby ste mohli zmenu vykonať, postup pri zmene trvalého bydliska bude nasledovný:

 • najprv vyplňte „Formulár na prihlásenie trvalého pobytu“,
 • potom predložte doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas),
 • predložiť doklad o vlastníctve domu alebo bytovej jednotky,
 • prípadne predložiť doklad o užívaní bytu.

Zmena trvalého bydliska: kam treba nahlásiť?

Keď ste vykonali všetky vyššie uvedené úkony, môžete mať pocit, že ste skončili. Tým sa však vaša práca, samozrejme, nekončí. Ohlasovňa je povinná bez zbytočného odkladu, t. j. najneskôr do 3 pracovných dní, vykonať záznam o zmene trvalého pobytu v informačnom systéme registra obyvateľov. Potom si budete musieť vymeniť dokumenty a nahlásiť zmenu trvalého pobytu na rôznych inštitúciách.

Zmena trvalého bydliska: občiansky preukaz

Jedným z najdôležitejších krokov pri zmene trvalého pobytu je, samozrejme, výmena osobných dokladov. Nezabudnite, že do 15 dní od nahlásenia zmeny trvalého pobytu musíte požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Ten vás nebude nič stáť a mal by byť pripravený na prevzatie v priebehu nasledujúcich 30 dní (dovtedy môžete používať náhradný doklad, „Potvrdenie o zmene trvalého pobytu“).

Zmena trvalého pobytu: cestovný pas

Ak máte platný cestovný pas, pri zmene trvalého pobytu nie je potrebné žiadať o nový. Do tohto dokladu sa totiž nezapisuje adresa trvalého pobytu.

Zmena trvalého pobytu: vodičský preukaz

Zmena trvalého pobytu nemá vplyv na váš vodičský preukaz. V tomto doklade sa už nezaznamenáva miesto vášho trvalého pobytu. Ak ste však držiteľom medzinárodného vodičského preukazu, ste povinný oznámiť zmenu bydliska, pretože v tomto doklade je uvedená vaša trvalá adresa.

Register vozidiel

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, pri zmene trvalého bydliska nemusíte meniť vodičský preukaz, ale bohužiaľ ani chodiť na úrady. Zmenu musíte do 10 pracovných dní oznámiť na evidencii vozidiel, aby ste mohli doplniť údaje vo veľkom technickom preukaze a nechať si vystaviť nový malý technický preukaz. Nezabudnite si so sebou vziať oba tieto doklady. Budete musieť zaplatiť aj správny poplatok vo výške 5 euro.

Zdravotná poisťovňa

Ďalším dôležitým krokom pri zmene trvalého bydliska je oznámiť to svojej zdravotnej poisťovni. Podľa zákona sú českí občania povinní tak urobiť do 30 dní odo dňa zmeny adresy, a to aj v prípade, že poisťovňa už zmenu zaregistrovala. Môžete tak urobiť telefonicky, ale aj písomne alebo e-mailom.

Úrad práce

Patríte v čase zmeny bydliska medzi osoby evidované ako uchádzači o zamestnanie? Poberáte dávku v nezamestnanosti alebo máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi? Ak áno, musíte zmenu trvalého pobytu nahlásiť úradu práce do 8 dní odo dňa zmeny.

Daňový úrad

O zmenu trvalého pobytu sa samozrejme zaujíma aj daňový úrad, ale táto inštitúcia má prístup do základných registrov, takže by si mala údaje upraviť sama. Ak nie ste registrovaným daňovníkom, pri zmene trvalého pobytu mimo územnej pôsobnosti pôvodného úradu dostanete oznámenie o zmene. V ňom sa dozviete aj to, kde bude uložený váš daňový spis.

Ak ste registrovaný daňovník s vlastným daňovým identifikačným číslom (DIČ), pri zmene trvalého pobytu mimo územnej pôsobnosti pôvodného daňového úradu vám bude vydané rozhodnutie o určení dátumu zániku miestnej príslušnosti. Od tohto momentu miestna príslušnosť prechádza na daňový úrad vášho nového trvalého bydliska.

Živnostenský úrad

Podnikatelia, ktorí zmenia adresu trvalého pobytu, nemusia živnostenskému úradu nič hlásiť. Úrad by ju mal zmeniť na základe údajov v základných registroch v živnostenskom registri. Platí to však len v prípade, že adresa podnikania zostáva na pôvodnom mieste.

Živnostenský úrad sa o zmenu trvalého pobytu zaujíma, ak plánujete zmeniť sídlo podnikania súčasne s trvalým pobytom, čo budete musieť nahlásiť do 15 dní. Môžete tak urobiť na starom alebo novom mieste, ale ak zaplatíte poplatok, môžete tak urobiť na ktorejkoľvek pobočke.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Výnimkou je prípad, ak podnikateľ vopred uviedol, že sídlo má byť vždy totožné s jeho trvalým pobytom. V takom prípade sa netreba ponáhľať, pretože živnostenský úrad zapíše zmenu trvalého pobytu a novú adresu sídla do živnostenského registra sám.

Pozemkový register nehnuteľností

Mnoho ľudí sa tiež pýta, či sa o zmenu trvalého pobytu bude zaujímať aj katastrálny úrad. V tomto prípade však máme pre vás dobrú správu, pretože katastrálny úrad aktualizuje svoje údaje pomocou základných registrov, takže mu nemusíte hlásiť žiadne zmeny.

Slovenská správa sociálneho zabezpečenia


Hoci táto inštitúcia má prístup k základným registrom, zmena trvalej adresy je dôležitá z hľadiska poberania dôchodkov. Zvyčajne sa zmena trvalého pobytu hlási na SSSZ v závislosti od spôsobu výplaty dávky:

 • Výplata v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty – zmenu trvalého pobytu musíte nahlásiť na SSSZ a ísť na poštu vyplniť špeciálne tlačivo, na základe ktorého vám pošta poukáže výplatu dôchodku na nové miesto pobytu.
 • Výplata bankovým prevodom – v tomto prípade stačí, ak SSSZ oznámite zmenu trvalého pobytu, napríklad zaslaním vlastnoručne podpísaného listu alebo vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájdete na webovej stránke SSSZ.

Ďalšie miesta, kde môžete nahlásiť svoj trvalý pobyt:

 • Zamestnávateľ alebo škola,
 • banky a iné finančné inštitúcie, v ktorých máte účty alebo pôžičky,
 • pošta (je to dôležité pre SIPO alebo rozhlasové a televízne poplatky),
 • komerčné poisťovne, v ktorých máte poistnú zmluvu,
 • dodávatelia energií (plyn, elektrina),
 • poskytovateľa telefónnych služieb,
 • ošetrujúci lekári.

Zmena trvalého pobytu dieťaťa

Ak ste vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti, môžete samozrejme na danej adrese prihlásiť ďalšie osoby, ktorými môžu byť manžel, manželka alebo dieťa. Každá prihlásená osoba však musí pri zmene trvalého bydliska zmeniť aj svoje doklady totožnosti. Potom budete musieť vyplniť formulár súhlasu, aby vo vašom dome alebo byte mohli bývať ďalšie oprávnené osoby.

Maloleté osoby majú pridelené rovnaké miesto pobytu ako ich matka alebo otec. Ak meníte trvalý pobyt, za dieťa mladšie ako 15 rokov to musí urobiť zákonný zástupca, poručník, pestún alebo fyzická osoba, ktorej bola zverená osobná starostlivosť. Budete potrebovať rodný list dieťaťa a prípadne občiansky preukaz dieťaťa, ak už bol vydaný. Tento doklad je potom potrebné vymeniť.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Kto môže vykonať prepis trvalého bydliska?

Zmenu trvalého bydliska môže nahlásiť občan starší ako 15 rokov. Môže to byť aj zákonný zástupca, opatrovník, poručník alebo pestún dieťaťa mladšieho ako 15 rokov alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti. Patrí sem aj opatrovník občana, ktorý nie je spôsobilý ohlásiť zmenu trvalého pobytu, a za občana staršieho ako 18 rokov, ktorému v samostatnom konaní bráni duševná porucha, tak môže urobiť člen domácnosti, ktorý je oprávnený ho zastupovať.

Čo je potrebné na zmenu trvalého bydliska?

Najprv musíte ísť na ohlasovňu v mieste vášho nového trvalého pobytu, ktorou môže byť obecný úrad, úrad mestskej časti, úrad mestskej časti alebo mestský úrad. Tam vyplníte "Tlačivo na prihlásenie trvalého pobytu", preukážete svoju totožnosť, predložíte doklad o vlastníctve alebo užívaní nehnuteľnosti a zaplatíte poplatok. Potom vám odstrihnú roh občianskeho preukazu a vydajú dočasný doklad.

Kde treba nahlásiť zmenu trvalého bydliska?

Ak zmeníte adresu trvalého pobytu, musíte do 15 dní požiadať o nový občiansky preukaz. Majitelia motorových vozidiel musia tiež vykonať zmenu v registri vozidiel, ale vodičské preukazy sa nemenia. Okrem toho je potrebné nahlásiť zmenu trvalého pobytu zdravotnej poisťovni a v niektorých prípadoch aj živnostenskému úradu, Úradu práce SR alebo Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia. Nezabudnite informovať zamestnávateľa, školu, banky, poisťovne, poštu, lekárov alebo dodávateľov energií.

Ako dlho trvá zmena trvalého bydliska?

Zmena trvalého bydliska je relatívne krátky proces a ak máte šťastie, môžete ho na úrade vybaviť za niekoľko minút (v závislosti od toho, koľko ľudí čaká). Potom však budete musieť požiadať o zmenu dokladov, zmenu registrácie vozidla alebo zmenu sídla firmy, ako aj zavolať na niektoré inštitúcie. Počítajte teda s tým, že vám to zaberie nejaký čas a na nové dokumenty si chvíľu počkáte.