POPLATOK ZA PSA 2024: Kedy, koľko a ako ušetriť na tomto poplatku?

Ak sa rozhodnete zaobstarať si domov chlpatého domáceho miláčika, mali by ste si uvedomiť, že okrem veľkej zábavy máte aj určité povinnosti. Samozrejme, nejde len o pravidelné venčenie, ale patrí k nim aj prihlásenie psa na obecnom úrade a platenie poplatku za psa. Poradíme vám, ako zaregistrovať psa na úrade, aká je výška poplatku za psa a kto je od jeho platenia oslobodený.

Kde môžem zaregistrovať svojho psa?

Či už sa rozhodnete vziať si domov psa z útulku, alebo si kúpite papierového psa, na začiatku je potrebné urobiť niekoľko dôležitých vecí, na ktoré by ste rozhodne nemali zabudnúť. Samozrejme, platí to aj v prípade, že máte šteniatko, ktoré si plánujete nechať. Vašou povinnosťou je čo najskôr nahlásiť psa správcovi poplatku, ktorým je obecný alebo mestský úrad v mieste vášho trvalého bydliska alebo obecný úrad príslušného okresu.

Podľa zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych poplatkoch je každý držiteľ jedného alebo viacerých psov povinný platiť pravidelný poplatok za evidované spoločenské zvieratá. Týka sa to psov starších ako 6 mesiace a lehota na registráciu je tu maximálne 15 dní od nadobudnutia zvieraťa alebo od dosiahnutia príslušného veku (ak obec vo všeobecne záväznom nariadení nestanoví inú lehotu). Majiteľ psa potom musí mať trvalý pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba) v Slovenskej republike.

Pokiaľ ide o prihlásenie psa na úrade, musia ho vykonať aj osoby, ktoré sú podľa zákona oslobodené od platenia poplatkov, alebo osoby, ktoré trávia väčšinu času so svojím zvieraťom mimo svojho trvalého bydliska (napríklad na chate). Každý pes potom dostane registračnú známku, ktorá je neprenosná na iného štvornohého priateľa. Do 15 dní musí držiteľ psa nahlásiť aj každú zmenu alebo inú skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku alebo zrušenie poplatku.

Ako fyzická osoba budete na nahlásenie psa na úrade potrebovať svoj občiansky preukaz. Okrem toho môžete priniesť aj ďalšie doklady, ktoré môžu byť dôležité pre oslobodenie od platenia poplatku za psa alebo pre uznanie nižšej sadzby, ako napríklad potvrdenie o užívaní niektorého druhu dôchodku, preukaz ZŤP alebo ZŤP/P alebo potvrdenie o prevádzkovaní útulku pre psov. Na niektorých miestach môžete psa prihlásiť online alebo poslať poštou, inde však musíte ísť na úrad osobne.

Prečo sa platí poplatok za psa?

Ak máte štvornohého priateľa, možno sa pýtate, prečo je potrebné platiť za psa a na čo obce tieto peniaze použijú. Dôvodom platenia týchto poplatkov je snaha pokryť náklady, ktoré musí mesto alebo obec vynaložiť na udržiavanie verejných priestranstiev v dobrom stave. Patrí sem napríklad financovanie týchto činností:

  • čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov,
  • odstraňovanie košov na psie exkrementy,
  • nákup a oprava košov na psie exkrementy,
  • nákup verejne dostupných vreciek na psie exkrementy.
TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Aká je výška platby za psa?

Sadzba tohto poplatku sa líši pre jednotlivé obce a mestá v Slovenskej republike. Inak teda bude vyzerať poplatok za psa v Bratislave, inak v Košiciach alebo inak v malom meste či obci, kde žije len niekoľko desiatok obyvateľov. Samozrejme, záleží aj na tom, či ide len o jedného psa, alebo máte doma viac štvornohých miláčikov.

Podľa zákona o miestnych daniach môže byť sadzba dane za psa až 60 euro za kalendárny rok, ak vlastníte jedného psa. V prípade druhého a každého ďalšieho psieho spoločníka môže byť suma vyššia až o 50 %. Iná situácia je však v prípade osôb starších ako 65 rokov, kde je sadzba dane za psa asi na polovičnej úrovni za kalendárny rok za prvého psa.

Konkrétnu sadzbu poplatku za psa stanovuje každá obec alebo mesto samostatne a môže sa líšiť v závislosti od konkrétnej lokality, v ktorej máte trvalý pobyt. Svoju úlohu môže zohrávať hustota a typ zástavby (sídlisko, historická štvrť, obytná zóna atď.). Niektorí ľudia môžu byť od poplatkov oslobodení na základe všeobecne záväzného nariadenia.

Ak povinnosť platiť poplatok za psa trvá kratšie ako jeden kalendárny rok, majiteľ zvieraťa musí platiť poplatok v pomernej výške (podľa počtu kalendárnych mesiacov). Ak dôjde k zmene miesta evidencie alebo trvalého pobytu, držiteľ psa je povinný platiť poplatok novej príslušnej obci od začiatku nového kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene.

Kedy je splatný poplatok za psa?

Ak ste úspešne prihlásili svojho psa na obecnom úrade alebo ste ho zaregistrovali na mestskom úrade, pravdepodobne vás teraz zaujíma, kedy je splatný poplatok za psa. V tom prípade nezabudnite, že vyrubenú sumu môžete zaplatiť najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Ak si psa zaobstaráte neskôr, ste povinný uhradiť dlžnú sumu v deň, keď ste psa prihlásili na príslušnom úrade (najneskôr v termíne stanovenom vo všeobecne záväznom nariadení na ohlásenie vzniku daňovej povinnosti).

Kto nemusí platiť za psa?

Určité skupiny ľudí sú v súčasnosti od platenia poplatku za psa oslobodené natrvalo. Podľa zákona o miestnych daniach nemusia poplatok platiť osoby, ktoré preukážu príslušným dokladom, že patria do jednej z nasledujúcich skupín:

  • nevidiace osoby,
  • držitelia preukazu ZTP alebo ZTP/P,
  • osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona upravujúceho sociálne služby,
  • osoby vykonávajúce výcvik psov na sprevádzanie nevidiacich osôb alebo držiteľov preukazov ZTP a ZTP/P (cvičitelia asistenčných psov),
  • osoby, ktorým držanie a používanie psa ustanovujú osobitné právne predpisy (poľovníci, psovodi Policajného zboru SR a pod.),
  • osoby prevádzkujúce útulok pre zvieratá.
TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Okrem toho existujú špecifické prípady, keď obec alebo mesto môže prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia dočasne alebo trvale oslobodiť alebo znížiť poplatok za psa pre niektorých obyvateľov. Často ide o osoby, ktoré si vzali zviera z miestneho útulku, dali svojho psa vykastrovať alebo sterilizovať, získali záchranárskeho psa alebo vlastnia psa chovaného na vedecké účely.

Čo sa stane, ak nezaplatím poplatok za psa?

Tak ako pri iných poplatkoch, na ktoré neúmyselne alebo úmyselne zabudnete, ak nezaplatíte poplatok za psa, hrozí vám pokuta. V tomto prípade vám konkrétne hrozí pokuta až do výšky trojnásobku pôvodnej sumy, ktorú ste mali zaplatiť (ak sa situácia opakuje, pokuta môže byť samozrejme vyššia).

Ak svojho domáceho miláčika neprihlásite na obecnom alebo mestskom úrade, čím sa vyhnete plateniu dane za psa, bude vám samozrejme tiež hroziť pokuta. Výška pokuty môže v takomto prípade dosiahnuť až 3 000 euro. Z tohto dôvodu by ste mali dodržiavať zákonom stanovené postupy, včas nahlásiť zviera a zaplatiť príslušný poplatok v lehote splatnosti.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako môžem nahlásiť svojho psa úradom?

Ak si zaobstaráte psa, musíte ho prihlásiť na obecnom, mestskom alebo okresnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska do 15 dní od jeho nadobudnutia alebo po dovŕšení 6 mesiacov veku. Musia tak urobiť aj osoby, ktoré sú od platenia dane za psa oslobodené zo zákona alebo na základe všeobecne záväzného nariadenia. Psovi bude následne vydaná registračná známka.

Ako zaplatiť poplatok za psa?

Všetci majitelia psov sú povinní platiť pravidelný poplatok za psa svojej obci alebo mestu. Suma za jedného domáceho miláčika môže byť aj 60 euro (pre osoby staršie ako 65 rokov len polovica), pričom sadzba za druhého a každého ďalšieho psa je až o 50 % vyššia. Konkrétnu sumu si môže stanoviť každé mesto alebo obec samostatne.

Kto je oslobodený od poplatku za psa?

Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych poplatkoch stanovuje, že niektoré osoby sú od poplatku za psa oslobodené. Patria medzi ne nevidiaci a držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP/P, ako aj prevádzkovatelia útulku pre zvieratá, fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona upravujúceho sociálne služby, cvičitelia asistenčných psov alebo osoby, o ktorých držbe psa to ustanovuje osobitný právny predpis.

Na čo slúži poplatok za psa?

Peniaze, ktoré mesto alebo obec získa z poplatku za psa, sa používajú na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev. Používajú sa na úhradu čistenia ulíc a iných verejných priestranstiev od psích exkrementov, na nákup a údržbu košov na psie exkrementy alebo na nákup verejne dostupných vreciek na psie exkrementy.