POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD 2024: Kedy a koľko platiť za komunálny odpad?

V roku 2024 sa v niektorých mestách zvýšia poplatky za zber komunálneho odpadu. Dôvodom sú rastúce ceny palív a energií. Výška týchto povinných poplatkov sa v jednotlivých mestách a obciach líši. Koľko sa teda platí za smetné nádoby, koho sa to týka a do kedy by sa mala platba uskutočniť?

Aký je poplatok za komunálny odpad?

Poplatok za komunálny odpad alebo miestny poplatok za komunálny odpad je povinná platba, ktorú občania platia obci alebo mestu raz ročne. Obec potom z týchto peňazí zabezpečuje pravidelný odvoz košov špecializovanou spoločnosťou, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. Úlohou tejto spoločnosti je nielen zabezpečiť odvoz odpadu, ale aj jeho likvidáciu (t. j. skládkovanie alebo spaľovanie).

Samotné poplatky od občanov však zvyčajne nepokrývajú všetky náklady na zber a likvidáciu odpadu, takže časť týchto nákladov je stále financovaná z obecného rozpočtu. Okrem toho niektoré obce majú nulové poplatky za komunálny odpad, a to z dôvodu, že sa snažia predchádzať vzniku čiernych skládok.

Môžete nájsť aj obce, ktoré zaviedli poplatok za kilogram alebo liter vyzbieraného komunálneho odpadu. Cieľom tejto stratégie je prinútiť občanov poctivo triediť. Niektorí ľudia sa však domnievajú, že drahé poplatky za odvoz smetných nádob, ktoré platia netriediaci obyvatelia, môžu viesť k vzniku vyššie uvedených nelegálnych skládok.

Kto musí platiť poplatok za odpad?

Ak vás zaujíma, kto musí platiť poplatok za odpad, sú to všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v obci alebo meste v Slovenskej republike. Podobne musia v niektorých prípadoch pravidelne platiť poplatok aj vlastníci nehnuteľností v obci. Sadzba poplatku je vždy na člena domácnosti. V prípade štvorčlennej rodiny je teda potrebné zaplatiť štyri poplatky.

Platenie za odpad mimo vášho trvalého bydliska

Ako bolo uvedené vyššie, platba za odvoz komunálneho odpadu sa vzťahuje aj na vlastníkov nehnuteľností v príslušnom meste alebo obci. Ak však nehnuteľnosť prenajímajú a nájomcovia si prihlásia trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti, povinnosť platiť poplatky za smetné nádoby prechádza na nich. Vlastník domu alebo bytu však musí tieto poplatky platiť, ak majú nájomníci trvalý pobyt na inej adrese.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Z pohľadu nájomcu to znamená, že ak sa presťahuje do nájomného bytu, ale jeho trvalý pobyt zostáva napríklad na adrese, kde žijú jeho rodičia, bude musieť platiť poplatok za odpad v mieste svojho trvalého pobytu. V obci alebo meste, kde si prenajíma byt, už nebude musieť platiť za odvoz smetí a táto povinnosť zostane prenajímateľovi.

Situácia je však iná, ak je povinnosť platiť poplatky za komunálny odpad dohodnutá v nájomnej zmluve. V takom prípade nájomca platí poplatok v mieste bydliska a druhý poplatok v mieste prenájmu, ktorý vyberá prenajímateľ a následne ho zasiela obci.

Aká je výška poplatku za komunálny odpad 2024?

Cena za komunálny odpad sa v jednotlivých mestách líši. Napríklad v Prahe neexistuje jednotný poplatok, ktorý by platili všetci, ale jeho výška závisí od frekvencie zberu a veľkosti nádoby. Niektoré mestá majú pre držiteľov ZŤP a dôchodcov zľavy.

Ak chcete zistiť, aká je cena za odvoz odpadu v mieste vášho bydliska, mali by ste túto informáciu nájsť buď na webovej stránke obce, alebo v obecnom nariadení. Vo väčšine miest ale poplatky za odvoz komunálneho odpadu vzrástli, niekde aj o 75%.

Do kedy zaplatiť za odvoz odpadu na rok 2024?

Platba za komunálny odpad má jasne stanovený termín splatnosti, ktorý si obce a mestá stanovujú samy. Vo väčšine prípadov však platí, že poplatok musí byť zaplatený do konca mája alebo júna kalendárneho roka. Na niektorých miestach je však dátum splatnosti o niečo kratší. V niektorých mestách vám zas umožnia zaplatiť za odvoz odpadu v dvoch alebo troch splátkach. Do konca septembra by ale mal byť poplatok uhradený úplne.

Nezaplatený poplatok za komunálny odpad

Ak platba za odvoz odpadu nebola uhradená včas alebo v dlžnej výške, obecný úrad o tom vydá rozhodnutie, a to buď formou platobného výmeru, alebo hromadného predpisného zoznamu. Platobný výmer sa doručuje dotknutej osobe, zatiaľ čo do predpisového zoznamu možno nahliadnuť len na obecnom úrade.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Rozhodnutie orgánu sa považuje za doručené do 30. dňa od nahliadnutia do hromadného preskripčného zoznamu. O zverejnení zoznamu sa občan dozvie prostredníctvom verejnej vyhlášky, v ktorej sa uvedie čas a miesto nahliadnutia. Pokuta za nezaplatenie poplatku za zberné nádoby môže byť v takom prípade až do výšky trojnásobku pôvodnej sumy.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Dokedy je splatný poplatok za odpad?

Všetky obce a mestá si stanovujú vlastné termíny splatnosti poplatku za komunálny odpad. Platba je však zvyčajne splatná v prvej polovici kalendárneho roka. Najčastejšími dátumami splatnosti sú 31. máj alebo 30. jún. Konkrétny dátum by mal byť uvedený v obecnom nariadení alebo na webovej stránke obce či mesta.

Aká je výška poplatku za komunálny odpad roku 2024?

Obce a mestá každoročne stanovujú sadzbu poplatku za komunálny odpad. Informácie o sadzbách sú zvyčajne uvedené na webovej stránke obce alebo vo vyhláške. Niektoré mestá nemajú stanovenú jednotnú sadzbu, ale poplatok sa odvíja od frekvencie odvozu a veľkosti nádoby. Tento systém funguje napríklad v Bratislave.

Ako zistím, koľko dlžím za komunálny odpad?

Ak ste nezaplatili alebo zabudli zaplatiť včas poplatok za odpad, mestský úrad vám o tom vydá rozhodnutie, ktoré môže mať formu platobného výmeru alebo hromadného predpisného zoznamu. Platobné oznámenie vám bude doručené, zatiaľ čo hromadný predpisový zoznam je k dispozícii len na nahliadnutie na miestnom úrade. O možnosti tejto kontroly sa dozviete z verejného oznámenia.

Čo sa stane, ak nezaplatím účet za odpad?

Ak poplatok za odpad nie je zaplatený alebo je zaplatená len jeho časť, hrozí osobe pokuta až do výšky trojnásobku pôvodnej sumy. Ak má osoba v súčasnosti finančné ťažkosti, môže obec požiadať o možnosť splátok.