JEHOVISTI: Kto sú, ako žijú a čo je pre nich typické?

Stalo sa vám niekedy, že u vás zazvonili dvaja cudzí ľudia a prišli vás svojím spoločenstvom presvedčiť, aby ste sa vydali správnou cestou života? Pravdepodobne ste mali do činenia so svedkami Jehovovými. Ide o jedno z najaktívnejších misionárskych náboženstiev, ktorého členovia šíria svoje učenie prakticky kdekoľvek, či už na ulici, na autobusovej zastávke, v metre alebo v domoch ľudí. Ako žijú svedkovia Jehovovi a čomu veria?

Kto sú svedkovia Jehovovi?

Svedkovia Jehovovi sú náboženské hnutie založené na vlastnom preklade Biblie. Členovia tejto spoločnosti sa považujú za jediných pravých kresťanov a dištancujú sa od iných cirkví. Platí to však aj naopak a niektoré veľké kresťanské cirkvi dokonca tvrdia, že Svedkovia Jehovovi sú sekta. Dôvodom tohto negatívneho vzťahu medzi svedkami Jehovovými a ostatnými cirkvami je to, že svedkovia Jehovovi na rozdiel od nich nepovažujú Ježiša Krista za súčasť Svätej Trojice.

Okrem toho svedkovia Jehovovi na rozdiel od iných cirkví neveria v nesmrteľnosť duše ani v samotné peklo. Namiesto toho ich učenie uvádza, že Boh potrestá zlých ľudí smrťou bez ďalších vyhliadok na budúci život. Zjednodušene to znamená, že jehovisti veria v takzvané večné zničenie. Podľa ich presvedčenia teda pre zlých ľudí alebo zlé duše neexistuje žiadna nádej.

V čo veria Jehovisti?

Svedkovia Jehovovi veria v jediného pravého Boha, ktorým je Jehova. Ide o pomenovanie vychádzajúce z hebrejských a aramejských náboženských textov, v ktorých je Božie meno vyjadrené tetragramom JHVH (v origináli הוהי). Okrem jeho mena ho označujú aj rôznymi titulmi, napríklad Stvoriteľ, Pán alebo Všemohúci.

Pokiaľ ide o Ježiša Krista, hoci ho svedkovia Jehovovi nepovažujú za súčasť Svätej Trojice, rešpektujú ho a nasledujú jeho učenie. Členovia hnutia považujú Krista za Božieho syna, pretože ho Boh stvoril rovnako ako Adama. Podľa ich výkladu však bol Ježiš stvorený dávno predtým, ako prišiel na svet v Betleheme. Dovtedy mal existovať v podobe nebeskej duchovnej bytosti. Okrem toho ho od roku 1914 považujú za kráľa Božieho kráľovstva v nebi.

Hnutie svedkov Jehovových tiež verí, že duša po smrti nikam neodchádza. Podľa ich učenia len 144 000 ľudí bude jedného dňa vzkriesených a poslaných do neba, kde budú spolu s Ježišom vládnuť v samotnom Božom kráľovstve. V skutočnosti považujú nebo za miesto, kde žije iba Jehova, Ježiš, anjeli a vláda, ktorú ustanovil Boh. Tým sa podľa svedkov Jehovových jedného dňa naplní Boží zámer, ktorý má nahradiť ľudskú vládu na Zemi.

Kedy vznikli Svedkovia Jehovovi?

Spoločenstvo Svedkov Jehovových bolo založené v Spojených štátoch začiatkom 70. rokov 19. storočia pod pôvodným názvom Študenti Biblie. Založila ho skupina veriacich, ktorých životným poslaním bolo štúdium Písma. Boli to predovšetkým nasledovníci takzvaného adventistického hnutia.

Medzi spoluzakladateľmi tejto náboženskej spoločnosti bol okrem iných aj kazateľ Charles Taze Russell, ktorého úsilie viedlo v roku 1879 k vydaniu mesačníka Strážna veža, ktorý hlásal Jehovovo kráľovstvo a vychádza dodnes. V roku 1881 sa potom tento reformátor stal prezidentom Sionskej traktátovej spoločnosti Strážna veža, ktorú založil spolu s niekoľkými ďalšími členmi.

Počas svojho pôsobenia sa Charles Taze Russell venoval predovšetkým písaniu a publikovaniu a jeho náboženské knihy a články sa tešili pomerne veľkému úspechu. Jeho najznámejšie dielo Štúdia textov bolo preložené do mnohých jazykov a rozšírilo sa do rôznych krajín sveta.

Zaujímavé je, že táto publikácia vzbudila celosvetovú pozornosť čitateľov najmä kvôli časti pojednávajúcej o konci sveta, ktorý podľa Russella nastane v roku 1914 (28 rokov po prvom vydaní knihy). Hoci v tom čase žiadna apokalypsa nenastala, práve v tomto roku vypukla prvá svetová vojna.

Spoločnosť zažila ťažké časy v roku 1916, keď zomrel Charles Taze Russell. V tom čase začali zúriť spory o to, kto prevezme vedenie spoločnosti, čo viedlo k tomu, že do roku 1931 postupne opustilo hnutie približne 50 000 študentov, teda približne tri štvrtiny členov. V tom istom roku sa pod vedením nového predsedu spoločnosti Josepha F. Rutherforda hnutie premenovalo na dodnes používaný názov Svedkovia Jehovovi.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Podobne ako jeho predchodca, aj Joseph F. Rutherford vtedy predpovedal koniec sveta, ktorý sa opäť nenaplnil, a spoločnosť následnými spormi opäť stratila značnú časť svojich členov. Táto kontroverzná osobnosť dokonca strávila istý čas vo väzení za kritiku účasti USA v prvej svetovej vojne. Po prepustení sa však vrátil na svoje miesto a založil časopis „Awake!“, ktorý vychádza dodnes.

Koľko jehovistov je v Slovenskej republike?

Pokiaľ ide o počet svedkov Jehovových v Slovenskej republike, interné údaje a presné štatistiky týkajúce sa ich členov nie sú nikde k dispozícii. Jediný spôsob, ako zistiť skutočné údaje, je pravidelné sčítanie ľudu, kde je možné uviesť, k akému náboženstvu sa osoba hlási. V roku 2011 sa k tomuto náboženstvu údajne hlásilo okolo 11 000 osôb, kým v roku 2021 ich bolo viac, a to 11 276 osôb. Tieto údaje však môžu byť skreslené, pretože niektorí členovia hnutia nemuseli pri sčítaní obyvateľstva uviesť svoje náboženstvo.

Organizačná štruktúra

Svedkovia Jehovovi neuznávajú udeľovanie cirkevných titulov, pretože sú presvedčení, že nie je správne, ak sa niekto prostredníctvom týchto hodností povyšuje nad ostatných. Namiesto toho majú vo svojom hnutí tzv. vodcovský zbor svedkov Jehovových, ktorý tvoria členovia, ktorí sa odovzdali Jehovovi a prijali jeho ducha. Títo členovia potom majú za úlohu poskytovať vedenie ostatným svedkom Jehovovým na celom svete.

Rada vedúcich svedkov Jehovových okrem iného dohliada na prípravu materiálov používaných pri ich vyučovaní v školách a na zhromaždeniach. Predovšetkým však dáva svojim členom pokyny na kázanie a je tiež zodpovedná za dohľad nad tým, ako sa nakladá s dobrovoľnými darmi.

Okrem toho, pokiaľ ide o organizáciu aktivít svedkov Jehovových, každý člen tohto zboru je zodpovedný za jeden alebo viacero zo šiestich výborov, ktoré boli zriadené na dohľad nad aktivitami hnutia. Jednotlivé výbory sa zameriavajú na špecifické oblasti činnosti, za ktoré sú tiež zodpovedné. Medzi tieto organizačné útvary patria napr:

  • Personálny výbor,
  • Výbor pre služby,
  • výbor pre vyučovanie,
  • edičný výbor,
  • výbor koordinátorov,
  • vydavateľský výbor.

Svedkovia Jehovovi: pravidlá upravujúce život v hnutí

Ako vyplýva z pôvodného názvu hnutia (Študenti Biblie), život jehovistov je založený predovšetkým na štúdiu Svätého písma, ktoré patrí ku každodenným povinnostiam členov tohto spoločenstva. Okrem toho majú členovia hnutia za úlohu šíriť svoju vieru medzi ostatnými ľuďmi. Preto zvyčajne nájdete jehovistu pri dverách svojho domu alebo bytu s časopisom „Strážna veža“ alebo „Prebuďte sa!“ v ruke. Môžete ho však zastihnúť aj na ulici alebo pri čakaní na autobus.

Každý svedok Jehovov môže svoj voľný čas tráviť podľa vlastného uváženia. Musí sa však správať tak, aby to nebolo v rozpore s jeho vierou. To napríklad znamená, že nesmie chodiť do podnikov, kde sa používajú drogy alebo sa praktizuje nemravnosť. Okrem stretávania sa s priateľmi a rodinou, športovania, prechádzok v prírode a iných bežných každodenných činností trávi časť svojho voľného času aj v kostoloch.

Slávia jehovisti Vianoce a Veľkú noc?

Vianoce aj Veľká noc sú dôležité sviatky v živote kresťanov. Ale čo svedkovia Jehovovi? Odpoveď vás možno trochu prekvapí, pretože svedkovia Jehovovi neslávia ani jeden z týchto sviatkov. Dôvodom je to, že ich považujú za pohanského pôvodu. Zároveň nedodržiavajú žiadne tradície s nimi spojené.

Svedkovia Jehovovi veria, že Vianoce nie sú založené na učení Ježiša Krista. Toto presvedčenie opäť vychádza z ich výkladu Biblie, v ktorej sa nikde neuvádza, že by sa malo oslavovať Ježišovo narodenie. Čo sa týka Veľkej noci, členovia tohto spoločenstva namiesto toho slávia takzvaný Pamätný deň alebo Večeru Pánovu, ktorá pripomína smrť Ježiša Krista.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Svedkovia Jehovovi a deti

V otázke používania antikoncepcie sa svedkovia Jehovovi a ostatné cirkvi opäť rozchádzajú. Na rozdiel od katolíkov jehovisti jej používanie nezakazujú, pretože tvrdia, že Biblia nehovorí, že manželské páry musia mať deti. Naopak, k potratom zaujímajú rovnako prísny postoj ako ostatní kresťania, pretože podľa nich ide už o odňatie života.

Deti svedkov Jehovových môžu, ale nemusia byť pokrstené. Hnutie im to neprikazuje a to, či tak urobia, závisí výlučne od rozhodnutia príslušných rodičov. Často sa krst uskutočňuje, keď je potomok v tínedžerskom alebo dospelom veku, pretože starší jedinec sa už dokáže sám rozhodnúť, či chce byť pokrstený.

Výchova detí v rodinách svedkov Jehovových prebieha, samozrejme, podľa biblických zásad a ich potomkovia sa učia viere od útleho veku. Deti svedkov Jehovových zvyčajne navštevujú materské školy, ale keďže neslávia tradičné kresťanské sviatky, učiteľky v materských školách musia byť zvyčajne vopred informované o ich viere.

Pokiaľ ide o trestanie neposlušných detí, je to podobné ako v iných rodinách, katolíckych aj neveriacich. V skutočnosti Písmo hovorí, že rodičia majú svoje deti trestať. Kázeň v tomto prípade znamená skôr poučovanie. O fyzickom trestaní detí sa v Biblii nehovorí. Nemôžeme však posúdiť, aká je skutočnosť v jednotlivých rodinách.

Svedkovia Jehovovi: jedlo a alkohol

Keďže svedkovia Jehovovi veria, že každé jedlo je darom od Boha, pred jeho konzumáciou sa vždy modlia. Každý člen hnutia môže túto modlitbu predniesť nahlas alebo v duchu podľa vlastného výberu. Výnimkou sú však rodinné a spoločenské jedlá. V takom prípade modlitbu nahlas prednáša najstarší člen pri stole. Svedkovia Jehovovi nemajú žiadne prísne stravovacie obmedzenia.

Kedysi sa však tradovalo, že svedok Jehovov nejedol mäso, v ktorom ešte bola krv. V skutočnosti vraj toto hnutie neprijíma krv v žiadnej forme, dokonca ani vo forme transfúzie. Členovia spoločnosti sú veľmi prísni najmä voči alkoholu a fajčeniu. Keďže Biblia alkohol v rozumnej miere nezakazuje, svedkovia Jehovovi si ho môžu dopriať v obmedzenom množstve. Opíjanie sa však odsudzujú rovnako ako fajčenie.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Čo znamená byť jehovistom?

Jehovista je označenie pre člena náboženského hnutia Svedkovia Jehovovi. Toto spoločenstvo vychádza z vlastného prekladu Biblie a na rozdiel od iných cirkví neuznáva Ježiša Krista ako súčasť Svätej Trojice. Okrem toho členovia tohto hnutia neveria v peklo ani nesmrteľnosť duše. Naopak, veria, že podľa Písma budú zlí ľudia stáť pred Božím súdom a ich duše budú po odsúdení nenávratne zničené.

Čo je Jahve?

Slovo Jahve označuje vlastné meno Boha Izraela, ktoré sa v hebrejských a aramejských textoch vyskytuje v podobe tetragramu JHVH. Z tohto pomenovania vychádza tiež názov náboženského hnutia Svedkovia Jehovovi, ktorý jeho členovia používajú od roku 1931.

Ako svedkovia Jehovovi oslavujú Vianoce a Veľkú noc?

Svedkovia Jehovovi neslávia Vianoce ani Veľkú noc. Tieto kresťanské sviatky sú pohanského pôvodu, a preto nedodržiavajú žiadne tradície, ktoré sa s nimi spájajú, ako napríklad dávanie darčekov alebo pôst. Namiesto Veľkej noci však slávia tzv. pamätnú noc, počas ktorej si pripomínajú, ako zomrel Ježiš Kristus.

Koľko je v krajine svedkov Jehovových?

Keďže nikde nie sú k dispozícii presné štatistiky a interné údaje o členoch Svedkov Jehovových, jediné údaje, na základe ktorých možno určiť počet Svedkov Jehovových v Slovenskej republike, pochádzajú z posledného sčítania ľudu. To sa uskutočnilo v roku 2021 a k tejto viere sa vtedy v Slovenskej republike prihlásilo celkovo 11 276 osôb.