Porušenie nočného kľudu: Čo a kedy je porušenie nočného kľudu?

Chceli by ste sa tento víkend konečne trochu vyspať, ale neviete sa nabažiť hlasnej hudby, ktorú váš sused púšťa v noci na záhradnej párty? Alebo možno pokojný spánok vášho dieťaťa ruší nočná hádka, ktorá sa ozýva z vedľajšieho bytu? Povieme vám, aká je definícia rušenia nočného pokoja, kedy sa začína a ako dlho trvá alebo aká môže byť pokuta za rušenie nočného pokoja.

Čo hovorí zákon o rušení nočného pokoja?

Nočný pokoj je definovaný ako obdobie odpočinku, počas ktorého by sa mal chrániť zdravý ľudský spánok. Jeho konkrétnu podobu na našom území v súčasnosti upravuje zákon o ochrane zdravia Ten uvádza, že nočným časom sa rozumie časový interval od 22.00 hod. do 6.00 hod.

V tomto čase by ľudia nemali vystavovať ostatných ľudí žiadnemu výraznému hluku alebo vibráciám, aby si chránili svoje zdravie a spánok. Preto je bežnou praxou obmedziť rôzne stavebné práce a činnosti, ktoré by mohli rušiť nočný pokoj v čase od 22.00 do 6.00 hod. To však platí aj pre rôzne večierky alebo zábavné podujatia, ktoré sa nezaobídu bez hlasnej hudby.

Nočný pokoj a obecné nariadenie

Nočný pokoj je ďalej uvedený v § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Konkrétne sa v ňom uvádza nasledovné: „Dobou nočného pokoja sa rozumie čas od dvadsiatej druhej do šiestej hodiny. Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť výnimočné prípady, najmä slávnosti alebo obdobné spoločenské alebo rodinné podujatia, počas ktorých je doba nočného pokoja vymedzená kratšie alebo počas ktorých sa doba nočného pokoja nemusí dodržiavať.“

V praxi to znamená, že na základe predmetného nariadenia môže obec všeobecne záväzným nariadením rozhodnúť o skrátení alebo dokonca zrušení nočného kľudu na určitom území v určitých dňoch. Ide najmä o rôzne kultúrne podujatia, obecné zábavy, plesy a slávnosti, športové podujatia, sviatky alebo aj niektoré väčšie rodinné oslavy.

Obec by však mala o skrátení času nočného pokoja informovať vo všeobecne záväznom nariadení v dostatočnom predstihu, aby ľudia o tejto výnimke vedeli a mohli sa na situáciu vopred pripraviť. Zároveň je potrebné, aby organizátori jednotlivých podujatí, počas ktorých má byť skrátený čas nočného pokoja, svoj zámer vopred oznámili (sú teda povinní to oznámiť obci).

V prípade návrhu na skrátenie alebo úplné zrušenie nočného kľudu na konkrétny deň musí obecné zastupiteľstvo hlasovať o výnimke. Obecné nariadenie, ktorým sa podujatie oznamuje, by potom malo obsahovať všetky relevantné informácie, napríklad presný dátum konania podujatia (alebo časový rozsah) a opis, o aký druh podujatia ide.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Možno vás však zaujíma, čo sa vlastne deje so súkromnými podujatiami a rodinnými oslavami, ktoré plánujete na jeden z nasledujúcich víkendov. V takom prípade majte na pamäti, že predmetné podujatia nepodliehajú oznamovacej povinnosti obce, takže samozrejme nemusíte žiadať o žiadnu osobitnú výnimku. Môžu sa konať po 22.00 h, ale len v prípade, že nebudú rušiť nočný pokoj.

Čo predstavuje rušenie nočného pokoja?

Za rušenie nočného pokoja sa považuje akýkoľvek hluk, ktorý zasahuje do stanovených časových limitov nočného pokoja a akýmkoľvek spôsobom ruší verejnosť. Patria sem najmä rôzne stavebné práce, ale aj priemyselné prevádzky a výrobné alebo iné podnikateľské činnosti. Ďalšími príkladmi sú hlasná hudba alebo napríklad susedské emisie (vrátane hlasných výmen počas nočných hodín).

Rušenie nočného pokoja počas víkendu

Mnohých ľudí zaujíma aj to, kedy je obdobie nočného pokoja cez víkend a či sa pravidlá, ktoré sme opísali vyššie, nejakým spôsobom menia. V skutočnosti je však doba nočného pokoja stanovená rovnako pre pracovné dni aj dni pracovného pokoja, takže musíte dodržiavať rovnaké pravidlá a aj tu je potrebné dodržiavať dobu nočného pokoja. Jedinou výnimkou sú situácie, keď je doba nočného pokoja počas víkendu nejakým spôsobom upravená všeobecne záväznou vyhláškou.

Ako sa brániť proti rušeniu nočného pokoja?

Márne si lámete hlavu nad tým, čo robiť, ak sused ruší nočný pokoj, a ako dokázať rušenie nočného pokoja? Ak nastane situácia, že nemôžete pokojne spať alebo odpočívať, napríklad kvôli hlasným stavebným prácam alebo hudbe vychádzajúcej z vedľajšieho bytu, prvé, čo môžete urobiť, je, samozrejme, pokúsiť sa s narušiteľom v rámci dobrých susedských alebo osobných vzťahov dohodnúť.

Ak nepomôže ani dohoda, ani písomné upozornenie na problém, ďalšou možnosťou je nahlásiť rušenie nočného pokoja na mestskej alebo štátnej polícii. Príslušníci Polície Slovenskej republiky sú povinní zaoberať sa vašou sťažnosťou na rušenie nočného pokoja. Mali by sa preto čo najskôr dostaviť na nahlásenú adresu a posúdiť situáciu. Následne môžu priestupcu na mieste pokutovať.

Pokuta za rušenie nočného pokoja

Na základe informácií uvedených v § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch môže byť rušenie nočného pokoja v určitých situáciách priestupkom. Ako už bolo uvedené vyššie, rušenie nočného pokoja zvyčajne rieši polícia, ktorá môže dotyčnej osobe uložiť pokutu, prípadne celú vec postúpiť obecnému úradu. Výška pokuty potom môže byť minimálne 33 euro.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Výnimkou je, samozrejme, opakované rušenie nočného pokoja, kde nepomôže žiadne pokarhanie ani napomenutie. Ide napríklad o prípad, keď sused každý večer púšťa vo svojom byte hlasnú hudbu alebo cez víkendy usporadúva jednu párty za druhou, čo človeku jednoducho nedovolí spať. V takejto situácii môže sused dostať pokutu až do výšky 100 euro.

Rušenie nočného pokoja v dôsledku výstavby

Ak sa obávate rušenia nočného pokoja vo vašom byte alebo dome v dôsledku prebiehajúcej stavby, môžete sa obrátiť na stavebný úrad a opýtať sa, či bolo na stavbu vydané stavebné povolenie. Ak tomu tak nie je, je vhodné podať sťažnosť na stavebný úrad, ktorý buď uloží prevádzkovateľovi stavby pokutu, alebo dokonca nariadi jej odstránenie.

Ak neviete, ako sa brániť proti nadmernému hluku, ďalšou možnosťou je obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ten môže vykonať merania hluku a v prípade zistenia prekročenia limitov hluku môže uložiť sankcie. Poslednou možnosťou, ak nepomôže nič iné, je podniknúť právne kroky.


Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Kedy nie je dovolené robiť hluk?

Hlučné činnosti sa musia obmedziť počas hodín nočného pokoja, ktoré sú definované v zákone. Ide o časový interval od 22.00 h večer do 6.00 h ráno nasledujúceho dňa. Tento čas je určený na odpočinok a pokojný spánok, preto by verejnosť nemala byť rušená stavebnými prácami, vibráciami, hlasnou hudbou alebo inými činnosťami.

Čo spadá pod rušenie nočného pokoja?

Za rušenie nočného pokoja možno považovať všetko, čo ľuďom bráni v pokojnom spánku v stanovenom čase a nejakým spôsobom ich ruší. Patrí sem hlasná hudba, akékoľvek stavebné práce, priemyselné činnosti, obchodné aktivity alebo spoločenské udalosti, ktoré rušia obyvateľov susedných bytov alebo domov.

Kto vydáva povolenie na rušenie nočného pokoja?

Obec môže všeobecne záväzným nariadením rozhodnúť, že doba nočného kľudu sa ruší alebo je o niečo kratšia ako obvykle. Dôvodom je zvyčajne konanie vopred ohlásených kultúrnych podujatí, obecných zábav, športových podujatí alebo rôznych slávností. Môže však ísť aj o rodinné podujatia.

Aká je výška pokuty za rušenie nočného pokoja?

Porušenie nočného pokoja môže byť posudzované ako priestupok. Zodpovednej osobe preto môže byť uložená pokuta 33 euro. Ak by sa situácia opakovala a polícia by nepomohla, osobe porušujúcej nočný kľud môže byť uložená pokuta až do výšky 100 euro.