Plná moc k prepisu vozidla 2024 (na stiahnutie vo formáte PDF zadarmo)

Chystáte sa predať svoje auto? Potom nezabudnite, že ako predávajúci ste zodpovední za jeho prevod na nového majiteľa. Pri samotnom prevode je ideálne, ak sú prítomné obe strany, t. j. predávajúci aj kupujúci. Ak však jedna zo strán nemôže byť prítomná, stačí mať od nej plnú moc.

Čo je to plná moc na prepis auta?

Plná moc na prepis vozidla je dôležitý dokument, ktorý oprávňuje pôvodného alebo nového vlastníka konať za druhú stranu pri prevode vozidla na úrade evidencie vozidiel. Ide teda o druh špeciálnej plnej moci, ktorá je vždy viazaná na konkrétny úkon. Všeobecné podmienky a pravidlá výkonu plnej moci upravuje zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník.

Účastníkmi tohto dokumentu sú tzv. splnomocniteľ a splnomocnenec. Splnomocnenec je osoba, ktorá udeľuje druhej strane právo konať v danej veci v jej mene. Okrem toho je splnomocniteľom osoba, ktorej sa toto právo udeľuje na základe plnomocenstva.

Kedy je potrebná plná moc na prevod vozidla?

Po predaji vozidla má predajca lehotu 10 dní od podpísania kúpnej zmluvy na to, aby vozidlo previedol na nového majiteľa. Za tento prevod je vždy zodpovedný vlastník predávaného vozidla. Ak tak neurobí v zákonnej lehote, môže mu byť uložená vysoká pokuta.

Keďže 10 dní nie je príliš dlhá lehota a pre niekoho môže byť ťažké dostaviť sa v tejto lehote na úrad, je možné vybaviť vec prostredníctvom splnomocnenca. Tento dokument musí byť vždy podpísaný a úradne overený (notárom).

Obsah splnomocnenia na prevod vozidla

Plná moc na prevod vozidla musí vždy obsahovať predovšetkým názov dokumentu (t. j. plnej moci), ako aj identifikačné údaje zúčastnených strán. Tými môžu byť fyzické osoby, či už sú alebo nie sú podnikateľmi, ako aj právnické osoby. V prípade fyzických osôb je potrebné uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo sídlo a rodné číslo alebo IČO.

V prípade právnickej osoby by mal byť v plnomocenstve uvedený názov spoločnosti, jej identifikačné číslo, adresa sídla, informácia, v ktorom obchodnom registri je zapísaná, a údaje o konajúcej osobe (t. j. meno, priezvisko a funkcia). Okrem toho musí byť v dokumente uvedené, ktorá z uvedených osôb je splnomocnencom a ktorá zástupcom.

Potom nasledujú informácie o úkone, ktorého sa plná moc týka, a údaje o danom vozidle (t. j. značka a typ vozidla, evidenčná značka a VIN). Nakoniec sa dokument jednoducho datuje, umiestni a podpíše. Takto pripravenú plnú moc môžete dať overiť a odovzdať druhej strane.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Formulár: splnomocnenie na prepis vozidla

Ak si napriek vyššie uvedeným informáciám netrúfate na vypracovanie dokumentu sami a premýšľate, kde nájsť vzorový formulár plnej moci, ponúkame vám jednoduché riešenie. Pripravili sme pre vás univerzálny vzor plnej moci na prepis vozidla, v ktorom stačí vyplniť potrebné údaje o splnomocnencovi, splnomocnencovi a predmetnom vozidle.

Formulár plnej moci si môžete jednoducho stiahnuť do svojho zariadenia a vytlačiť. Po jeho vyplnení ho stačí dať úradne overiť a môžete ho odovzdať splnomocnencovi, ktorý ho predloží na evidenciu vozidiel. Nezabudnite však, že dokument musí byť aj podpísaný. Splnomocnenie na prevod vozidla na stiahnutie je pre vás k dispozícii nižšie.

Plná moc na prevod vozidla – vzor na stiahnutie zadarmo.

Postup prepisu vozidla

Pokiaľ ide o samotný prevod vozidla, musíte najprv vyplniť formulár určený na tento účel (tzv. žiadosť o zápis zmeny vlastníka alebo prevádzkovateľa cestného vozidla). Túto žiadosť nájdete vo formáte PDF na webovej stránke Ministerstva dopravy SR. Toto tlačivo je potrebné predložiť na dopravnom inšpektoráte obce s rozšírenou pôsobnosťou. Okrem pripravenej žiadosti však musíte na úrad priniesť niekoľko ďalších dokumentov, bez ktorých sa prevod nemôže uskutočniť. Medzi tieto prílohy patrí napr:

 • doklad o nadobudnutí vozidla (napr. kúpna alebo lízingová zmluva),
 • veľký a malý technický preukaz,
 • protokol o evidenčnej kontrole,
 • doklady totožnosti pôvodného a nového majiteľa alebo doklad totožnosti jedného z nich a plnú moc druhého,
 • platnú zelenú kartu,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
 • potvrdenie o zaplatení environmentálnej dane, ak sa pre vozidlo vyžaduje.

Protokol z evidenčnej kontroly

Predtým, ako pôjdete vybaviť prevod vozidla do evidencie vozidiel, budete musieť absolvovať evidenčnú kontrolu, na základe ktorej získate správu, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o prevod vozidla. Odporúča sa vykonať registračnú kontrolu v dostatočnom predstihu kvôli prípadným nezrovnalostiam. Platnosť vystaveného protokolu je 30 dní a počas návštevy STK sa skontroluje napr:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN),
 • typ motora,
 • farba karosérie,
 • počet sedadiel,
 • rozmery diskov a pneumatík,
 • stav tachometra,
 • výrobné štítky.
TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Zelená karta

Ďalšou povinnou prílohou k žiadosti o prevod vozidla na nového majiteľa je tzv. zelená karta. Ide o dokument, ktorý potvrdzuje, že máte pre vozidlo uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Tú by ste mali uzavrieť najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy, pretože podľa zákona nesmiete s nepoisteným vozidlom vôbec vyraziť na cestu.

Koľko je poplatok za prepis vozidla?

Samotný prevod vozidla na nového majiteľa nie je až taký nákladný. Jednorazový správny poplatok vás bude stáť minimálne 33 euro. Mali by ste však počítať s tým, že to nie je jediný výdavok, ktorý budete musieť v rámci kúpy auta zaplatiť. Okrem tohto poplatku vás povinná registračná kontrola.


Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako napísať splnomocnenie na prevod auta?

Plná moc na prevod vozidla musí vždy obsahovať identifikačné údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi. Mala by obsahovať aj informácie o úkone, ktorý je splnomocnenec oprávnený vykonať, a údaje o danom vozidle. Na konci dokumentu je potom potrebné uviesť dátum, miesto a podpis a dokument nechať overiť.

Ako previesť vozidlo na nového majiteľa?

Prevod vozidla na nového vlastníka sa vykonáva na dopravnom inšpektoráte obce s rozšírenou pôsobnosťou. Tu je potrebné predložiť zodpovednej osobe vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých príloh, ako je protokol o evidenčnej kontrole, zelená karta, doklady totožnosti pôvodného a nového vlastníka, doklad o nadobudnutí vozidla a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku a ekologickej dane (ak sa vyžaduje).

Čo je potrebné na prevod vozidla na nového majiteľa?

Pred prevodom vozidla na nového majiteľa musíte absolvovať evidenčnú kontrolu na vybranej technickej kontrole, kde vám vystavia protokol. Okrem toho musí nový majiteľ najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy uzavrieť povinné zmluvné poistenie vozidla, na základe ktorého dostane zelenú kartu. Potom je potrebné vyplniť Žiadosť o zápis zmeny vlastníka alebo prevádzkovateľa cestného vozidla a odniesť ju na príslušný úrad spolu s kúpnou zmluvou, malým a veľkým technickým preukazom a dokladom totožnosti oboch strán.

Kto platí za registráciu vozidla?

Za prevod vozidla na nového majiteľa je vždy zodpovedný pôvodný majiteľ vozidla. Kto však platí správny poplatok za tento úkon, závisí vždy od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Výška tohto poplatku je stanovená minimálne na 33 euro.