DOMÁCE VZDELÁVANIE: Ako funguje a aké sú podmienky?

Máte doma nadpriemerne nadané dieťa, dieťa so špeciálnymi potrebami, ktoré si vyžaduje zvýšenú pozornosť, alebo sa vaše dieťa pripravuje na športovú kariéru a potrebuje individuálny vzdelávací plán? Nielen v týchto prípadoch môžu rodičia využiť domáce vzdelávanie. Predtým, ako sa preň rozhodnete, sa však musíte oboznámiť so všetkými zákonnými podmienkami pre túto formu vzdelávania.

Čo je domáce vzdelávanie

Domáce vzdelávanie alebo takzvané domáce vyučovanie sa v posledných rokoch stalo veľkým trendom medzi rodičmi. Hoci to mnohí možno nevedia, tento spôsob vzdelávania detí je zákonom uznaný už približne dvadsať rokov. Samotný pojem „domáce vzdelávanie“ však nie je úplne presný. V skutočnosti sa v zákone namiesto neho používa pojem „individuálne vzdelávanie“.

Individuálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa poskytuje v domácom prostredí bez trvalej dochádzky do školy. Dieťa môže doma vyučovať buď priamo jeho zákonný zástupca (ak má príslušné vzdelanie podľa zákona), alebo súkromný učiteľ, ktorého si dieťa najme. Okrem toho zákon do individuálneho vzdelávania zahŕňa aj dochádzku do komunitných škôl, ktoré nie sú akreditované ministerstvom školstva.

Dôvody pre domáce vzdelávanie

Existuje mnoho dôvodov, prečo si pre svoje deti vybrať domáce a komunitné vzdelávanie. Pre niektorých môže tento štýl vzdelávania vyriešiť nesúlad medzi pracovným životom a školskou dochádzkou ich potomkov, pre iných je to spôsob, ako riešiť prípadnú šikanu v škole. Pre mnohých rodičov je potom hlavným dôvodom ich vlastná ideológia, ktorá sa nezhoduje s postupmi a metódami klasického vzdelávacieho systému.

Ak však problémom nie je vzdelávací systém, ale napríklad dlhé pracovné cesty rodičov alebo časovo náročné záľuby dieťaťa, potom sa domáce vzdelávanie zvyčajne realizuje štandardným spôsobom, pričom dieťa používa klasické školské učebnice a riadi sa stanovenými školskými osnovami. Zároveň v tomto prípade rodičia dbajú na to, aby ich dieťa držalo krok so svojimi rovesníkmi v škole.

Ak sú však dôvody rodičov pre domáce vzdelávanie ideologické, potom bude domáce vzdelávanie pravdepodobne prebiehať trochu inak. Niektorí rodičia napríklad uprednostňujú praktickejší, na živote založený prístup k učeniu. V niektorých rodinách hrá úlohu náboženstvo, takže aj samotné domáce vzdelávanie je ním ovplyvnené.

Nevýhody a výhody domáceho vzdelávania

Domáce vzdelávanie má svoje výhody a nevýhody, ktoré by mal každý rodič zvážiť, keď sa rozhodne pre zmenu vzdelávania. Prvou výhodou, ktorú ocenia deti aj rodičia, je časová flexibilita. Deti nemusia vstávať skoro ráno, aby stihli prvú hodinu. Je v podstate na vás, aby ste si naplánovali vlastný študijný program.

Okrem časovej voľnosti má domáce vzdelávanie aj tú výhodu, že k žiakovi sa pristupuje individuálne, čo zabezpečuje lepšiu efektivitu učenia. Vďaka individuálnemu prístupu je možné zvoliť takú formu výkladu, ktorá danému dieťaťu vyhovuje. Okrem toho má súkromný učiteľ alebo rodič v podstate voľnú ruku aj v tom, ako, kde a kedy bude vyučovanie prebiehať.

Úloha domáceho učiteľa však nemusí byť taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Musíte mať nielen potrebné vzdelanie, aby ste mohli svoje deti učiť sami, ale aj dostatok trpezlivosti. Okrem toho môže byť pre niektorých rodičov nevýhodou aj finančný aspekt domáceho vzdelávania. Keďže štát neposkytuje rodinám, ktorých deti sa učia doma, žiadnu peňažnú podporu, rodičia musia všetky náklady na učebné pomôcky a potreby hradiť z vlastných zdrojov.

TOP:   Zaujímavosti o SPLNE

Pre koho je domáce vzdelávanie vhodné

Školské vzdelávanie je veľmi dôležitou súčasťou socializácie dieťaťa. Pravidelným navštevovaním školy sa dieťa postupne začleňuje do spoločnosti, buduje si vzťahy, formuje hodnoty a časom sa emancipuje od vplyvu rodičov. Keďže socializácia výrazne ovplyvňuje vývoj dieťaťa, v prípade domáceho vzdelávania je nevyhnutné, aby rodičia zabezpečili, aby sa ich potomok socializoval s rovesníkmi a naučil sa sociálnej interakcii.

Existujú skupiny detí a rodičov, pre ktoré je domáce vzdelávanie v mnohých ohľadoch vhodnejšie ako tradičné školské vzdelávanie. Zvyčajne ide o deti so špeciálnymi potrebami a/alebo s veľkým nadaním. Títo žiaci sú zvyčajne v škole pred svojimi spolužiakmi. To môže viesť k tomu, že počas vyučovania ľahko stratia pozornosť a začnú sa nudiť. Tomu sa dá predísť domácou výučbou, ktorú možno individuálne prispôsobiť ich tempu. Okrem nich je tento typ štúdia vhodný aj pre tieto skupiny ľudí:

 • Žiaci, ktorí sa pripravujú na športovú kariéru,
 • žiaci, ktorých rodičia veľa cestujú,
 • rodiny s väčším počtom detí,
 • rodiny žijúce na samote alebo veľmi ďaleko od najbližšej školy,
 • rodičia, ktorých ideológia nie je v súlade s tradičným systémom vzdelávania.

Podmienky domáceho vzdelávania

V súčasnosti zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní umožňuje individuálne domáce vzdelávanie detí na prvom stupni základnej školy a domáce vzdelávanie je povolené aj na druhom stupni základnej školy. Ak však chcete, aby vaše dieťa prešlo zo školy na domáce vzdelávanie, musíte podať písomnú žiadosť riaditeľovi školy, v ktorej bolo dieťa zapísané na povinnú školskú dochádzku (tzv. kmeňová škola). Rodičia tak môžu urobiť kedykoľvek počas školského roka.

Zároveň je však potrebné splniť aj podmienky pre domáce vzdelávanie stanovené v zákone. Prvou z nich je prijateľné odôvodnenie žiadosti. To znamená, že dieťa nie je možné previesť na tento typ školského vzdelávania len na základe rozhodnutia rodičov. Musí byť odôvodnené skutočnosťami, ktoré jasne vysvetľujú, prečo je táto možnosť pre daného žiaka výhodnejšia ako bežná školská dochádzka.

Ďalšou požiadavkou je, aby bolo domáce vzdelávanie dieťaťa poskytované za primeraných podmienok. To znamená najmä vybavenie miestnosti, v ktorej sa bude domáce vzdelávanie uskutočňovať, potrebným nábytkom a zariadením. Samozrejmosťou je obstaranie vhodných učebníc a iných študijných materiálov.

Osoba, ktorá bude žiaka učiť, musí mať zároveň príslušné vzdelanie. V tomto prípade platí pravidlo, že v prípade žiaka prvého stupňa musí mať domáci učiteľ aspoň maturitu. V prípade žiakov druhého stupňa základnej školy je požiadavka ešte prísnejšia a osoba, ktorá bude vyučovať doma, musí mať vysokoškolské vzdelanie.

Kto je garantom domáceho vzdelávania

Ak ako rodič nemáte požadované vzdelanie, ktoré podľa zákona musíte mať, aby ste mohli svoje dieťa vzdelávať doma, potrebujete niekoho, kto má potrebné vzdelanie, aby zaručil vzdelávanie vášho dieťaťa. Táto osoba sa nazýva sponzor alebo niekedy aj metodik domáceho vzdelávania. Môže to byť príbuzný, priateľ alebo najatý súkromný učiteľ. Stále je však zodpovednosťou zákonného zástupcu dieťaťa zabezpečiť, aby sa jeho dieťa riadne vzdelávalo.

TOP:   SPLN APRÍL 2024: Kedy je a čo nás čaká?

Prostredie pre domácu výučbu

Rovnako ako vyučovacie priestory v škole musia spĺňať určité svetelné a klimatické podmienky, aj zákonný zástupca žiaka by mal zabezpečiť, aby bol vyučovací priestor dobre vetraný a dostatočne osvetlený. Na splnenie zákonnej požiadavky na zabezpečenie primeraných podmienok pre domáce vyučovanie je potom nevyhnutné, aby aj domáce prostredie bolo vybavené potrebným zariadením. Medzi základné učebné pomôcky a potreby, ktoré musia byť žiakovi doma k dispozícii, patria:

 • Vhodný stôl a stolička,
 • počítač s prístupom na internet,
 • tlačiareň,
 • základné písacie a výtvarné potreby,
 • učebnice,
 • špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

Ak sa pýtate, prečo je potrebná tlačiareň, je to najmä preto, že žiak bude počas vyučovania potrebovať množstvo študijných materiálov. Niektoré z nich vám môže odporučiť aj školský poradca. Často sú tieto študijné materiály zaslané elektronicky a je potrebné ich vytlačiť, pretože žiak ich musí vyplniť alebo s nimi inak pracovať.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako funguje domáce vzdelávanie?

Domáce vzdelávanie je forma vzdelávania, pri ktorej žiak na prvom alebo druhom stupni základnej školy študuje doma alebo inde namiesto toho, aby navštevoval školu. Vyučuje ho buď jeho zákonný zástupca, ak má potrebné vzdelanie, alebo sponzor domáceho vzdelávania. V závislosti od požiadaviek domácej školy sa potom žiak musí zúčastňovať na skúškach, ktoré sa môžu konať raz za polrok, každý mesiac alebo v iných intervaloch podľa požiadaviek školy.

Čo sa vyžaduje pri domácom vzdelávaní?

Na to, aby sa váš potomok mohol vzdelávať doma namiesto povinnej školskej dochádzky, je potrebné splniť požiadavky stanovené zákonom. V prvom rade musí mať osoba, ktorá ho bude vyučovať, príslušné vzdelanie. Ďalej je potrebné predložiť kmeňovej škole prijateľné odôvodnenie žiadosti a nakoniec musí byť vhodne vybavená domácnosť, v ktorej sa bude vyučovanie uskutočňovať.

Koľko stojí domáca škola?

Keďže v súčasnosti štát neposkytuje žiadnu finančnú podporu na domáce vzdelávanie, rodičia musia všetky náklady na takéto vzdelávanie hradiť z vlastných zdrojov. Tieto náklady zahŕňajú vybavenie domácnosti, ktoré musia rodičia zabezpečiť, ako napríklad písací stôl a tlačiareň, ako aj všetky pomôcky a učebné materiály, ktoré bude dieťa počas domáceho vzdelávania potrebovať.

Ako môžem požiadať o domáce vzdelávanie?

Ak chcete, aby vaše dieťa prešlo z tradičného školského vzdelávania na domáce vzdelávanie, musíte najprv nájsť kmeňovú školu, ktorá vám to umožní. V súčasnosti ich je v Slovenskej republike pomerne veľa, takže by to nemal byť veľký problém. Keď svoje dieťa do niektorej z nich zapíšete, musíte riaditeľovi školy doručiť písomnú žiadosť o preradenie žiaka na domáce vzdelávanie.