POĽOVNÍCKE SKÚŠKY 2024: Čo obnášajú a ako ich získať?

Je vaším snom alebo snom blízkeho priateľa či príbuzného stať sa poľovníkom? A vedeli ste, že tento cieľ môžete dosiahnuť aj bez vysokej školy? Stačí absolvovať poľovnícky kurz a zložiť poľovnícke skúšky. Všetko, čo potrebujete, je odhodlanie, trpezlivosť a usilovnosť. Navyše poľovnícky kurz môže byť perfektným vianočným alebo narodeninovým darčekom!

Ako začať s poľovaním?

Poľovníctvo je súbor činností vykonávaných za účelom obhospodarovania populácií zákonom vymedzených druhov voľne žijúcej zveri a udržiavania a rozvíjania poľovníckych a kultúrnych tradícií Slovenskej republiky. Hoci mnoho ľudí z radov širokej verejnosti považuje poľovníctvo za voľnočasovú aktivitu alebo šport, táto činnosť nie je a nikdy nebola takto definovaná v českej legislatíve.

V roku 2012 bolo poľovníctvo vzhľadom na svoju dlhú históriu a kultúrny význam zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V súčasnosti sa poľovníctvu môže venovať prakticky každý fyzicky zdatný, svojprávny občan Slovenskej republiky, ktorý absolvoval oficiálny odborný kurz a zložil skúšku z poľovníctva.

Každý človek, ktorý sa rozhodne venovať poľovníctvu, by sa mal v prvom rade oboznámiť s etickými pravidlami lovu, ktoré upravuje zákon. Poľovníctvo nie je o tom, že človek môže loviť zver kedykoľvek a kdekoľvek sa mu zachce. Cieľom tejto činnosti je regulovať počty jednotlivých druhov zveri v súlade s prírodnými podmienkami krajiny a záujmami vlastníkov pozemkov tak, aby sa zachoval prirodzený vývoj ekosystémov a populácií.

Ak to s poľovníctvom myslíte vážne a poznáte podmienky tejto činnosti a vyššie uvedené etické pravidlá, vaše prvé kroky by mali viesť do niektorého z okresných poľovníckych združení (OPZ). Zoznam týchto združení nájdete na internete, kde si môžete vybrať to, ktoré je najbližšie k miestu vášho bydliska alebo k obci, kde chcete absolvovať kurz.

Termíny, rozvrhy a ceny poľovníckych kurzov sa môžu v jednotlivých združeniach líšiť. Preto by ste si mali najprv zistiť podrobnejšie informácie o tom, čo vaše vybrané združenie ponúka. Okrem prihlášky do kurzu si budete musieť vybaviť aj poľovnícku prax, ktorá trvá jeden rok a je potrebná na pripustenie k poľovníckym skúškam. Ak nepoznáte nikoho, kto by vám ju mohol zabezpečiť, je možné dohodnúť si ju priamo s vedúcim vybraného OPZ.

Kto nemusí absolvovať skúšky z poľovníctva?

Ak ste absolvovali poľovnícku skúšku počas štúdia na vysokej škole, nemusíte si ju doplniť a absolvovať ju znova. Podobne, ak ste absolventom strednej školy alebo vyššej odbornej školy, kde je poľovníctvo buď priamo vašim študijným odborom, alebo aspoň predmetom, nemusíte absolvovať poľovnícke skúšky.

Podmienky na získanie poľovníckych skúšok


Základnou podmienkou na získanie poľovníckych skúšok je absolvovanie poľovníckeho kurzu a ročná prax v poľovníctve. Odborný poľovnícky kurz sa koná približne počas piatich až desiatich víkendov. Počas kurzu sa oboznámite s potrebnou legislatívou, základmi poľovníckej kynológie, zoológie a starostlivosti o zver, informáciami o používaných zbraniach, strelive, priebehu lovu a potrebných postupoch prvej pomoci.

Počas celoročnej poľovníckej praxe v poľovnom revíri si potom osvojíte poľovnícke zručnosti, ktoré je potrebné ovládať pri výkone práva poľovníctva. Ak ste túto prax neabsolvovali, nebudete pripustení k skúške. Okrem toho pri skúške využijete aj vedomosti získané počas tejto praktickej časti kurzu. Zároveň môžete počas praktického kurzu získať aj zbrojný preukaz.

Kto je hájnik?

Ak sa chcete poľovníctvu venovať naozaj naplno, a nie len ako účastník nejakých poľovačiek, môžete sa pokúsiť absolvovať skúšku poľovníckeho hospodára. S touto prácou však súvisí množstvo povinností a vysoká miera zodpovednosti. Takáto osoba je napríklad zodpovedná za vypracovanie plánu lovu a hospodárenia so zverou a musí zabezpečiť, aby sa tento plán dodržiaval a aby sa právo poľovníctva vykonávalo v súlade so záväznými predpismi.

Okrem toho je poľovnícky hospodár povinný zabezpečiť plnenie povinností súvisiacich s chovom a lovom zveri, viesť evidenciu o hospodárení v poľovnom revíri, viesť evidenciu vydaných povolení na lov a poľovných psov používaných v poľovnom revíri, vykonávať a zabezpečovať opatrenia na ochranu zveri a vykonávať mnohé ďalšie úkony upravené zákonom o poľovníctve.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Poľovníckym hospodárom sa môže stať každý spôsobilý na právne úkony, bezúhonný občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý je držiteľom platného poľovného lístka, má platný zbrojný preukaz skupiny C, je poistený pre výkon práva poľovníctva a predovšetkým úspešne vykonal skúšku poľovníckeho hospodára alebo poľovnícku skúšku na vysokej škole alebo na vyššej odbornej škole alebo úspešne ukončil strednú školu, na ktorej je poľovníctvo povinným predmetom.

Skúšky poľovníckeho hospodára

Skúšky pre poľovníckych hospodárov môžu trvať maximálne štyri hodiny a pozostávajú z písomnej a ústnej časti. Prvou časťou je písomná skúška, počas ktorej študent zvyčajne vypracuje návrh plánu poľovníckeho hospodárenia na základe konkrétneho zadania.

Okrem tohto návrhu musí študent vypracovať aj štatistickú správu o stave poľovného revíru a evidenciu ulovenej zveri, ktorá obsahuje informácie o kontrole zveri, jej označovaní, predaji atď. Okrem toho musí účastník v rámci tejto písomnej časti skúšky vypracovať aj záznam o vydaných poľovných lístkoch a záznam o poľovných psoch použitých pri love.

Ústna časť skúšky poľovníckeho hospodára potom pozostáva z tém, s ktorými bol účastník kurzu oboznámený. Skúška sa koná pred odbornou komisiou zloženou z niekoľkých členov, vrátane predsedu, podpredsedu a skúšobných komisárov. Počas ústnej skúšky nie je možné skúšať viacerých účastníkov súčasne, ale iba jedného naraz.

Poľovnícke skúšky – otázky

Predmety, ktoré sa majú študovať na poľovníckych skúškach, a spôsob vykonávania skúšok upravuje vyhláška ministerstva poľnohospodárstva. Predmety, z ktorých študent skladá skúšku, sú rozdelené do štyroch hlavných skupín, a to nasledovne:

  • I. skupina: zahŕňa práva a povinnosti poľovníckeho hospodára a súvisiace predpisy o poľovníctve, ochrane prírody a krajiny, zbraniach a strelive, veterinárne predpisy, predpisy o ochrane zvierat proti týraniu, všetky so zameraním na práva a povinnosti poľovníckeho hospodára, právne predpisy Európskej únie a medzinárodné dohovory týkajúce sa poľovníctva.
  • II. skupina: zahŕňa témy súvisiace so zaradením poľovných revírov do kvalitatívnych tried (minimálne a normované stavy zveri, chov zveri v poľovných revíroch), plány poľovníckeho hospodárenia (vedenie poľovníckej evidencie a štatistiky, povolenia na lov), poľovnícke zariadenia (starostlivosť o zver, zásady chovu zveri a ochrana životného prostredia, osobitne chránené živočíchy), ekológia a etológia a ich využitie v poľovníckej praxi (ochrana zveri a ochrana prírody v Slovenskej republike).
  • III. skupina: je zameraná na výživu zveri, najdôležitejšie choroby zveri (prevencia týchto chorôb, postupy ich zisťovania vrátane liečby a ochranných opatrení), ošetrovanie ulovenej zveri a jej jednotlivých častí, preparáciu a hodnotenie trofejí, systém chovateľských prehliadok a poľovnícku zoológiu a kynológiu.
  • IV. skupina: zahŕňa poľovnícke zvyky a tradície, poľovnícku kultúru, poľovnícky jazyk, lov, poľovnícke zbrane a strelivo a bezpečnosť pri manipulácii s nimi, pravidlá lovu, spôsoby lovu (vrátane sokoliarstva), základy prvej pomoci pri úrazoch pri výkone práva poľovníctva a systém kontroly a označovania ulovenej zveri.

Čo je to strážca zveri?

Okrem poľovníckeho hospodára existuje aj tzv. poľovnícka stráž, čo je osoba zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania povinností súvisiacich s ochranou poľovníctva. Táto osoba je povinná preukázať sa preukazom poľovníckej stráže a nosiť odznak. Ak poľovnícka stráž zistí akékoľvek škody, nedostatky alebo závady, musí ich nahlásiť príslušnému orgánu alebo užívateľovi poľovného revíru, ktorým môže byť držiteľ poľovného revíru alebo jeho nájomca.

Poľovný revír je súbor súvislých poľovných pozemkov určených orgánom štátnej správy, na ktorých možno vykonávať právo poľovníctva (t. j. chovať a loviť zver). Jeho minimálna výmera je zákonom stanovená na 500 ha. V prípade trvalo oploteného poľovného revíru alebo zvernice je táto hranica 50 ha.

Povolenie pre strážcov zveri

Zákon o poľovníctve oprávňuje poľovnícku stráž okrem iného aj na kontrolu osôb v poľovnom revíri. Keďže poľovnícka stráž zabezpečuje, aby účastníci poľovného revíru vykonávali právo poľovníctva v súlade so zákonom a etickými pravidlami poľovníctva, môže napríklad zastavovať a kontrolovať vozidlá vrátane batožiny v poľovnom revíri a na určených cestách.

Okrem toho môžu poľovnícki strážcovia požadovať od osôb, ktoré sa nachádzajú v poľovnom revíri a ktoré majú strelnú alebo inú poľovnícku zbraň, aby predložili zbrojný preukaz, poľovný lístok, povolenie na lov a iné doklady súvisiace s výkonom práva poľovníctva. Taktiež je oprávnený zadržať osobu, ktorú pristihne v poľovnom revíri pri neoprávnenom love alebo inej nezákonnej činnosti, a privolať Policajný zbor Slovenskej republiky.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

To isté platí aj v prípade držby zakázaného poľovníckeho vybavenia alebo strelných zbraní, ktoré môže poľovnícka stráž takisto zabaviť. Okrem toho má poverená stráž právo odobrať nelegálne ulovenú alebo prepravovanú zver (prípadne aj poľovného psa) a vykázať pytliaka z poľovného revíru.

Pri výkone svojej funkcie má poľovnícka stráž právo usmrtiť aj zvieratá vyžadujúce kontrolu a túlavé psy naháňajúce zver, ktoré sú v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej obytnej nehnuteľnosti (alebo jej oplotenia). Toto oprávnenie sa však nevzťahuje na záchranárske, služobné a vodiace psy ani na psy poľovníckych a ovčiarskych plemien.

Pokiaľ ide o usmrcovanie voľne sa pohybujúcich zvierat, poľovnícka stráž tak môže urobiť napríklad v prípade mačiek, ktoré sa nachádzajú v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej obytnej nehnuteľnosti (alebo od plota tejto nehnuteľnosti). Ďalšie práva a povinnosti osôb vykonávajúcich funkciu poľovníckej stráže upravuje zákon o poľovníctve.

Skúšky poľovných psov

Nielen poľovník, ale aj poľovný pes, ktorý sa môže zúčastniť poľovníckych skúšok, musí spĺňať podmienky stanovené českou legislatívou. Existujú aj skúšky poľovných psov alebo skúšky z výkonu loveckého psa, na ktorých musí zviera preukázať svoje schopnosti v určitých poľovníckych disciplínach stanovených zákonom. Medzi tieto disciplíny psov patria:

  • vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie usmrtenej zveri,
  • vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie postrelenej alebo inak zranenej malej zveri,
  • vyhľadávanie živej zveri,
  • dohľadávanie usmrtenej, postrelenej alebo inak zranenej zveri,
  • lov.

Ak má poľovný pes absolvovať skúšky, je potrebné, aby disciplínu vykonával podľa požiadaviek skúšobného poriadku, a to na úrovni zodpovedajúcej minimálne III. cene. V prípade úspešného absolvovania skúšok dostane majiteľ psa Osvedčenie o absolvovaní skúšok z výkonu psa, ktoré vydáva organizátor príslušných skúšok.

Treba dodať, že tieto skúšky sú určené pre skupiny poľovných plemien, medzi ktoré patria pointery, jazvečíky, teriéry, honiče, farbiare, retrievery a poľovnícke čuvače. V rámci uvedených disciplín pes preukazuje svoju tzv. poľovnú upotrebiteľnosť a priebeh skúšok je vždy prispôsobený charakteristickým vrodeným pracovným vlastnostiam daného plemena.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako sa stať poľovníkom?

Aby ste mohli legálne vykonávať poľovníctvo v Slovenskej republike, musíte absolvovať odborný kurz a úspešne zložiť poľovnícku skúšku. To všetko sa vykonáva na vybranom okresnom poľovníckom združení. Každé z týchto združení však ponúka iné termíny a ceny kurzov poľovníctva, preto by ste sa mali najprv informovať o ponuke vami vybraného združenia a prípadne si vybrať iné, ktoré ponúka kurzy vo vami preferovaných termínoch.

Čo zahŕňa kurz poľovníctva?

Kurz poľovníctva pozostáva z praktickej a teoretickej prípravy. Praktická časť zahŕňa ročnú prax v poľovnom revíri, ktorú si účastník zabezpečuje sám. Teoretická časť kurzu pozostáva z výučby predmetov, ktoré sú súčasťou záverečnej skúšky a ktoré sú dané vyhláškou Ministerstva vnútra SR.

Ako prebiehajú poľovnícke skúšky?

Poľovnícke skúšky sú rozdelené na dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej časti skúšky je potrebné vypracovať návrh plánu poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri podľa zadania vrátane ďalších potrebných náležitostí súvisiacich s činnosťou poľovníckeho hospodára, ako je napríklad štatistický výkaz o stave poľovného revíru. Ústna skúška sa potom koná pred viacčlennou komisiou zloženou z predsedu, podpredsedu a skúšajúcich.

Čo môžu robiť strážcovia zveri?

Hlavnou úlohou poľovníckej stráže je dohliadať na dodržiavanie povinností súvisiacich s ochranou poľovníctva. Podľa platných právnych predpisov má osoba vykonávajúca túto funkciu právo kontrolovať osoby, ktoré sa nachádzajú v poľovnom revíri a ktoré majú v držbe strelnú zbraň alebo iné poľovnícke vybavenie. Okrem toho má právo napríklad usmrcovať zvieratá, ktoré si vyžadujú reguláciu. Ďalšie práva a povinnosti poľovníckej stráže sú podrobne uvedené v zákone o poľovníctve.