ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 2024/2025: Novinky a postup, ako na to?

V apríli tohto roku, tak ako každý rok, sa uskutoční zápis detí do prvých tried základných škôl. Každoročne však pribúda predškolákov, ktorých rodičia si vybavujú odklad povinnej školskej dochádzky. V ktorých prípadoch je naozaj vhodné, aby dieťa urobilo tento krok, a ako by sa to malo urobiť?

Čo je to odklad školskej dochádzky?

Odklad povinnej školskej dochádzky alebo skrátene odklad školskej dochádzky znamená odklad nástupu predškoláka do prvého ročníka základnej školy. Zápis na školský rok 2024/2025 je povinný pre deti narodené v období od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018. Ak má rodič podozrenie, že jeho dieťa ešte nie je psychicky alebo fyzicky pripravené na školskú dochádzku, mal by situáciu najprv prediskutovať s pedagogicko-psychologickým poradcom a pediatrom.

Na nepripravenosť dieťaťa na školu môže zákonných zástupcov upozorniť aj učiteľka v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje. V skutočnosti však ide len o odporúčanie, ktorým sa dotknutý rodič nemusí nevyhnutne riadiť. Rozhodnutie by sa malo prijať až na základe odborného posúdenia poradcom alebo lekárom.

Podmienky tejto problematiky sú potom upravené v zákone 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

Žiaľ, táto možnosť sa však v Slovenskej republike stále zneužíva, pretože mnohí rodičia sa snažia odložiť nástup svojich potomkov do školy práve týmto spôsobom. Je preto dôležité zvážiť, či dieťa tento odklad naozaj potrebuje. V budúcnosti to môže mať pre dieťa nevýhody.

Dôvod odkladu školskej dochádzky

Všeobecným dôvodom odkladu nástupu do prvej triedy je nedostatočná školská zrelosť dieťaťa. V tomto prípade budúci žiak nemusí byť schopný zvládnuť nároky, ktoré na neho budú kladené v škole, čo môže mať negatívny vplyv na jeho psychický vývoj a úspešnosť v škole. Medzi ďalšie dôvody odkladu povinnej školskej dochádzky patria:

  • celková nezrelosť,
  • nedostatočne rozvinuté sociálne a emocionálne zručnosti,
  • vady reči a výslovnosti,
  • vývojové poruchy,
  • poruchy pozornosti a sústredenia.

Oprávnený odklad školskej dochádzky môže mať zásadný význam pre ďalší duševný vývoj žiaka. Možné školské neúspechy, ktoré môžu nastať, ak dieťa začne chodiť do školy bez dostatočnej zrelosti, môžu viesť k nechuti navštevovať školu. Často to môže mať za následok, že sa u malého školáka v dôsledku stresu, ktorý prežíva, vyvinú určité psychické ťažkosti.

Rodičia by mali odklad školskej dochádzky využiť najmä na stimuláciu dieťaťa a kompenzáciu jeho ťažkostí. Ak napríklad ich dieťa trpí určitými poruchami reči, je potrebné navštíviť logopéda a vykonávať s dieťaťom vhodné logopedické cvičenia podľa pokynov lekára. Podobne je dôležité, aby sa dôsledne riešili aj iné vady, poruchy a vývinové nedostatky a aby rodičia skutočne venovali svojmu dieťaťu dostatočnú pozornosť v tomto smere.

Má odklad školskej dochádzky nejaké nevýhody?

Hoci si mnohí rodičia myslia, že odklad školskej dochádzky predĺži detstvo ich dieťaťa a pomôže im vyhnúť sa prípadným problémom so školskými povinnosťami, nie je to vo všetkých prípadoch úplne účinné riešenie. Z rozhovorov s niektorými riaditeľmi škôl a pedagogickými pracovníkmi vyplýva, že len zlomok z celkového počtu detí, ktoré nenastúpia do prvého ročníka načas, skutočne potrebuje odklad povinnej školskej dochádzky.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Jedným z najčastejších argumentov zákonných zástupcov je, že ich potomok sa narodil v letných mesiacoch, a preto ešte nie je plne zrelý na povinnú školskú dochádzku. To však vôbec nemusí byť relevantný dôvod na odklad, pretože takéto deti už môžu byť na školu psychicky aj fyzicky pripravené, často dokonca viac ako ich o niekoľko mesiacov starší rovesníci.

Okrem toho treba mať na pamäti, že sedem- alebo osemročný žiak, ktorého nástup do školy bol odložený, bude následne zdieľať triedu s mladšími spolužiakmi. Pre malé deti je aj takýto malý vekový rozdiel citeľný. Žiak s odkladom preto môže mať problém zaradiť sa a nemusí si ľahko nájsť kamarátov medzi spolužiakmi.

Odklad školskej dochádzky – postup

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky prijíma riaditeľ školy na základe žiadosti, ktorú predložia rodičia dieťaťa. Táto žiadosť musí byť doručená do konca apríla kalendárneho roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do školy. Najjednoduchšie je podať žiadosť o odklad priamo v deň zápisu dieťaťa do prvého ročníka.

O odklad školskej dochádzky môžete požiadať aj prostredníctvom dátovej schránky. Okrem toho je potrebné k nej priložiť ďalšie dva potrebné dokumenty. Prvým je Odporúčacie posúdenie zo školského poradenského zariadenia a druhým je Odporúčacie posúdenie od odborného lekára (zvyčajne pediatra, ktorého dieťa navštevuje).

Hoci výber školského poradenského zariadenia závisí od preferencií zákonných zástupcov dieťaťa, najčastejším výberom je pedagogicko-psychologická poradňa alebo špeciálnopedagogické centrum. Ak riaditeľ školy na základe žiadosti schváli odklad, mal by informovať rodičov, že sú povinní zabezpečiť pre svoje dieťa ďalšie predškolské vzdelávanie, ktoré sa v takejto situácii predlžuje o jeden školský rok.

Druhý odklad školskej dochádzky

Ak vás zaujíma, či je možné odložiť školskú dochádzku vášho dieťaťa dvakrát alebo viackrát za sebou, pravdepodobne vás odpoveď príliš nepoteší. Slovenská legislatíva stanovuje, že dieťa musí začať plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr v školskom roku, v ktorom dovŕši osem rokov. Z tohto dôvodu možno nástup do prvého ročníka základnej školy odložiť len raz.

Dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky

V praxi sa môžete stretnúť aj s pojmom dodatočný odklad školskej dochádzky. Týka sa detí, ktoré sa v deň zápisu do prvého ročníka javili ako pripravené na školské vzdelávanie, ale po nástupe do školy sa ukázalo, že ešte nie sú dostatočne fyzicky a/alebo psychicky zrelé na plnenie svojich vzdelávacích povinností. Ich zákonní zástupcovia preto môžu požiadať o odklad školskej dochádzky najneskôr do konca prvého polroka školského roka (31. decembra).

Konanie o dodatočný odklad možno vykonať aj z úradnej moci, vždy však treba získať súhlas zákonných zástupcov dotknutého žiaka. Na rozdiel od štandardného odkladu sa v tomto prípade nevyžadujú žiadne lekárske ani poradenské odporúčania. Ak riaditeľ školy udelí odklad, vydá rodičom písomné potvrdenie.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Sociálne znevýhodneným žiakom s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky sa tiež odporúča navštevovať prípravnú triedu základnej školy. Ak sa však riaditeľ školy rozhodne odklad školskej dochádzky neudeliť, musí rodičom doručiť písomné oznámenie s uvedením dôvodov tohto rozhodnutia.

Plánované legislatívne zmeny

Takmer každé štvrté dieťa na Slovensku má odloženú školskú dochádzku, čo je výrazne viac ako v iných európskych krajinách. Podľa štatistík Českej školskej inšpekcie má v súčasnosti odklad školskej dochádzky na prvom stupni základnej školy približne 23 percent detí. Napríklad v Nemecku je takýchto prípadov len 2 %, v Belgicku len 1 % a vo Francúzsku nie je možnosť odkladu vôbec.

Vzhľadom na to, že počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky v Slovenskej republike neustále narastá, vláda v blízkej budúcnosti zvažuje zavedenie určitých zmien. V súčasnosti je na stole návrh s tromi možnými scenármi, ktorých cieľom je zabrániť zbytočným odkladom nástupu do školy pre deti, ktoré to v skutočnosti nepotrebujú. Nasledujúce možnosti navrhovaných legislatívnych zmien sú preto vo hviezdach:

  1. úplné zrušenie povinného odkladu školskej dochádzky,
  2. obmedzenie dôvodov, na základe ktorých možno udeliť odklad,
  3. posunutie vekovej hranice detí, u ktorých možno uvažovať o odklade.


V prvom štvrťroku 2024 by malo ministerstvo školstva, mládeže a športu tieto návrhy analyzovať. Po vypracovaní tejto analýzy sa uskutoční politická a odborná diskusia o možnostiach. Až potom sa vyberie konkrétny návrh, ktorý bude musieť byť následne schválený.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Kedy dať odklad školskej dochádzky?

Odklad nástupu dieťaťa do prvej triedy sa odporúča, ak príslušný predškolák ešte nie je dostatočne zrelý na plnenie školských povinností. Môže to napríklad znamenať, že má vývinové poruchy, poruchy reči alebo výslovnosti, nedostatočné sociálne a empatické zručnosti alebo poruchy pozornosti a sústredenia.

Koľko odkladov môže mať dieťa?

Podľa informácií uvedených v zákone o vzdelávaní musí dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr v školskom roku, v ktorom dovŕši ôsmy rok života. To znamená, že vaše dieťa môže mať v našej škole odklad povinnej školskej dochádzky maximálne raz.

Kto rozhoduje o odklade povinnej školskej dochádzky?

Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa podávajú žiadosť o odklad školskej dochádzky riaditeľovi školy, do ktorej má ich dieťa nastúpiť. O tom, či sa žiadosti o odklad školskej dochádzky vyhovie, rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčaní poradenského centra a lekára. Zákonní zástupcovia potom dostanú písomné oznámenie o tom, či sa žiadosti vyhovelo alebo nie, vrátane prípadného odôvodnenia.

V akom veku sa začína prvá trieda?

V Slovenskej republike dieťa zvyčajne nastupuje do prvej triedy základnej školy vo veku šiestich rokov. Ak však dieťa ešte nie je fyzicky alebo psychicky pripravené na nástup do školy, je možné ho odložiť o jeden školský rok. V školskom roku 2024/2025 sú deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 povinné nastúpiť do prvej triedy.