ZBROJNÝ PREUKAZ 2024: Cena a ako ho získať?

Máte radi historické zbrane a chceli by ste mať vlastnú zbierku? Venujete sa športovej disciplíne, pri ktorej sa nezaobídete bez kvalitnej pušky alebo malokalibrovky? Alebo by ste si možno radi zaobstarali pištoľ do domácnosti, pretože sa vďaka nej budete cítiť o niečo bezpečnejšie? V takom prípade budete potrebovať aj zbrojný preukaz. Poradíme vám, čo k tomu budete potrebovať a aký typ zbrojného preukazu si vybrať.

Čo je to zbrojný preukaz?

Zbrojný preukaz (zbrojný pas) je doklad, ktorý oprávňuje fyzickú osobu vlastniť a držať zbraň alebo strelivo do tejto zbrane v rozsahu oprávnení stanovených pre jednotlivé skupiny zbrojných preukazov a v rozsahu oprávnenia na ich nosenie. Ide o verejnú listinu s platnosťou 10 rokov, ako to ustanovuje zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Aké sú skupiny zbrojných preukazov?

Ak teda chcete vlastniť a držať zbraň alebo strelivo, musíte mať na to platný zbrojný preukaz. V súčasnosti existuje 6 rôznych skupín podľa účelu použitia zbrane alebo streliva a rozsahu povolenia. Aké sú skupiny zbrojného preukazu?

 • Zbrojný preukaz A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • Zbrojný preukaz B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • Zbrojný preukaz C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • Zbrojný preukaz D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • Zbrojný preukaz E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • Zbrojný preukaz F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Kde môžem získať zbrojný preukaz?

V súčasnosti vydáva zbrojný preukaz príslušný policajný útvar, ktorým je konkrétne odbor služieb pre zbrane a bezpečnostný materiál na krajskom policajnom riaditeľstve. Presné miesto návštevy vždy závisí od toho, kde je žiadateľ prihlásený k trvalému pobytu. Tu musí podať žiadosť o vydanie zbrojného preukazu na predpísanom tlačive a všetky potrebné prílohy.

Postup získania zbrojného preukazu krok za krokom:

 • absolvovať lekárske vyšetrenie, aby ste získali potrebný posudok,
 • požiadať o skúšku odbornej spôsobilosti,
 • riadne sa pripraviť na skúšku (štúdium teórie, strelecké kurzy),
 • absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti,
 • požiadať o vydanie zbrojného preukazu,
 • vyzdvihnúť si hotový zbrojný preukaz.

Podmienky na získanie zbrojného preukazu

Či už chcete získať zbrojný preukaz na lovecké zbrane, alebo chcete získať zbrojný preukaz na zberateľské účely, čaká vás pomerne dlhý proces. Každá fyzická osoba (t. j. nie právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba), ktorá žiada o tento doklad, musí podľa zákona spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

 • má bydlisko v Slovenskej republike,
 • dosiahol požadovaný vek,
 • má spôsobilosť na právne úkony,
 • je zdravotne spôsobilý,
 • je bezúhonný,
 • je spoľahlivý.

Ak žiadateľ nemôže preukázať niektoré z uvedených kritérií, príslušný policajný útvar jeho žiadosť zamietne. Ak cudzinec spĺňa kritériá, ale nespĺňa požiadavky stanovené § 19 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, jeho žiadosti sa tiež nemusí vyhovieť. Proti takémuto rozhodnutiu sa potom už nemožno odvolať.

Predpísaný vek

Jednou z podmienok na získanie zbrojného preukazu je dosiahnutie požadovaného veku. Táto hranica sa však líši v závislosti od konkrétneho typu zbrojného preukazu, o ktorý žiadate. Konkrétne je predpísaný vek pre jednotlivé kategórie nasledovný:

 • zbrojný preukaz skupiny A, B, C, E, F – zbrojný preukaz možno vydať osobe staršej ako 21 rokov,
 • zbrojný preukaz skupiny D – môže byť vydaný osobe staršej ako 18 rokov ak je držiteľom poľovného lístku

Existuje však niekoľko výnimiek, kedy je možné získať zbrojný preukaz aj osobám mladším, ako je tu uvedený vek. Napríklad osoba mladšia ako 15 rokov môže získať zbrojný preukaz skupiny E, ak je členom občianskeho združenia, ktoré sa venuje športovým aktivitám v súlade s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými pravidlami a predpismi a ktoré sa v rámci týchto športových aktivít venuje streľbe.

Výnimky sa preto vzťahujú najmä na športovcov a študentov lesníckych alebo streleckých škôl. Ak však chce byť držiteľom zbrojného preukazu osoba mladšia ako 18 rokov, potrebuje aj písomný súhlas zákonného zástupcu a odporúčanie príslušného občianskeho združenia, školy alebo učilišťa.

Zdravotná a odborná spôsobilosť

Na preukázanie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu budete potrebovať správu od svojho všeobecného lekára (prípadne od všeobecného lekára zamestnanca). Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace. Musíte ho mať potom pri sebe, keď sa prihlasujete na skúšku odbornej spôsobilosti a žiadate o vydanie zbrojného preukazu.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Okrem toho budete musieť absolvovať aj skúšku odbornej spôsobilosti, o ktorú môžete požiadať na predpísanom tlačive na príslušnom policajnom oddelení. Skúšobnému komisárovi musíte preukázať svoje vedomosti a zručnosti a ak úspešne absolvujete skúšku, vydá vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti. To nesmie byť staršie ako 1 rok pri podaní žiadosti o zbrojný preukaz.

Bezúhonnosť

Ďalšou podmienkou na získanie zbrojného preukazu je trestná bezúhonnosť. Túto skutočnosť musí posúdiť príslušné policajné oddelenie, ktoré si vyžiada kópiu výpisu z registra trestov. Nezohľadňuje sa pritom zahladenie odsúdenia podľa Trestného poriadku alebo iné prípady, keď sa na páchateľa hľadí, akoby nikdy nebol odsúdený (napríklad z dôvodu amnestie).

Spoľahlivosť

Osoba sa považuje za nespoľahlivú, ak vo významnej miere požíva alkohol alebo návykové látky. Patria sem však napríklad aj osoby, ktoré svojím správaním predstavujú nebezpečenstvo pre vnútorný poriadok a bezpečnosť, za ktoré boli v posledných troch rokoch odsúdené za viac ako jeden trestný čin alebo za správanie, ktoré má znaky trestného činu v určitých oblastiach.

Čo je potrebné na získanie zbrojného preukazu?

Ďalšou vecou, ktorú musia žiadatelia o zbrojný preukaz často riešiť, sú dokumenty potrebné na vydanie tejto verejnej listiny. Tie sa však líšia v závislosti od situácie, v ktorej sa nachádzate.. Budú sa teda líšiť pre osobu, ktorá žiada o vydanie prvého zbrojného preukazu, pre jednotlivca, ktorý žiada o obnovenie svojho preukazu, a pre osobu, ktorá chce rozšíriť svoje skupiny zbrojných preukazov.

Prvý zbrojný preukaz

Najskôr budete musieť, samozrejme, vyplniť žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a potom budete musieť príslušnému policajnému oddeleniu predložiť nasledujúce dokumenty:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • doklad o odbornej spôsobilosti,
 • 2x fotografiu predpísanej veľkosti, ktorá zodpovedá vášmu súčasnému vzhľadu.

Predĺženie platnosti zbrojného preukazu

Ak už máte zbrojný preukaz, ale jeho platnosť čoskoro vyprší, môžete si ho predĺžiť. Na tento účel budete opäť potrebovať príslušnú žiadosť a nasledujúce dokumenty:

 • lekárske potvrdenie,
 • fotografiu predpísanej veľkosti, ktorá zodpovedá vašej súčasnej podobe.

Žiadosť o nový zbrojný preukaz musíte podať na príslušnom policajnom oddelení najmenej 2 mesiace a nie skôr ako 6 mesiacov pred uplynutím platnosti pôvodného preukazu. Posudzuje sa aj bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa. Najmenej raz za 5 rokov musí príslušný policajný útvar overiť, či držiteľ zbrojného preukazu spĺňa predpísané podmienky.

Predĺženie platnosti zbrojného preukazu

Ak máte zbrojný preukaz len pre určitú skupinu alebo skupiny, ale chceli by ste ho zmeniť, je to samozrejme možné. Na predĺženie platnosti zbrojného preukazu však musíte predložiť:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti pre zvolenú skupinu,
 • lekárske potvrdenie,
 • fotografiu predpísanej veľkosti, ktorá zodpovedá vášmu súčasnému vzhľadu.

Ak sa úrad rozhodne vašu žiadosť schváliť a vyhovie jej, dostanete nový zbrojný preukaz, ktorý nahradí váš pôvodný.

Ako vyzerá skúška spôsobilosti?

Skôr ako sa stanete držiteľom zbrojného preukazu, musíte preukázať svoju odbornú spôsobilosť. To sa vykoná skúškou na získanie zbrojného preukazu, ktorá zahŕňa teoretickú a praktickú časť. Na túto skúšku sa prihlásite na predpísanom tlačive, ktoré spolu s lekárskym potvrdením predložíte príslušnému policajnému útvaru.

Termín a miesto konania skúšky na získanie zbrojného preukazu oznámi príslušný policajný útvar žiadateľovi najneskôr do dvoch mesiacov od podania žiadosti (najneskôr 10 dní pred skúškou). Teoretická časť potom pozostáva z 30 testových otázok, pričom v súčasnosti sa pre jednotlivé skupiny zbrojných preukazov používajú jednotné testy (nie rôzne verzie pre rôzne varianty zbrojných pasov). Líši sa len minimálny počet bodov potrebných na úspešné absolvovanie testu v rámci danej skupiny.

Praktická časť testu sa potom zameriava na to, či žiadateľ o zbrojný preukaz dokáže bezpečne zaobchádzať so zbraňou a strelivom. Musí teda skúšajúcemu preukázať, že je schopný preskúšať zbraň, skontrolovať, či je nabitá, čiastočne ju rozobrať a zložiť a potom ju správne pripraviť na streľbu. Potom nasleduje streľba na pevný cieľ. Praktická časť skúšky sa líši v závislosti od typu zbrojného preukazu, o ktorý sa žiada.

Zbrojný preukaz cena 2024

Okrem podmienok a požadovaných dokladov žiadateľov zvyčajne najviac zaujíma cena zbrojného preukazu. Vzhľadom na to, že získanie tohto dokumentu zahŕňa množstvo byrokratických úkonov, je vám určite jasné, že nepôjde o lacnú záležitosť. Okrem toho by ste mali vziať do úvahy aj to, že počas celého procesu je potrebné zaplatiť množstvo poplatkov. Tieto poplatky sú nasledovné:

 • vyšetrenie a posudok o zdravotnej spôsobilosti – približne 20 až 50 euro,
 • psychologické vyšetrenie – do 90 euro,
 • absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti (cena strelnice) – 50 euro, opakovaná skúška – 30 euro
 • prípravné strelecké kurzy – niekoľko tisíc korún (v závislosti od strelnice a konkrétnych požiadaviek).
TOP:   Známe DRUHY SEDMOKRÁSOK a ich typické znaky

Ďalšie spoplatnené úkony:

 • žiadosť o vydanie zbrojného preukazu – 30 euro
 • žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu: 20 €.
 • žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu: 30 €.
 • žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu: 20 €.
 • žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu: 4 €.

Uvedený zoznam poplatkov samozrejme nie je úplný. Ak si chcete pozrieť všetky poplatky, ktoré môžu byť spojené s vydaním zbrojného preukazu, navštívte webovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde nájdete informácie o správnych poplatkoch za úkony podľa zákona o zbraniach platné od 30. januára 2021. Nájdete ich samozrejme aj priamo v zákone.

Platnosť zbrojného preukazu

Ak ste úspešne absolvovali teoretické a praktické skúšky na získanie zbrojného preukazu a získali ste tento verejný doklad, možno vás zaujíma, aká je vlastne jeho platnosť. V súčasnosti sa zbrojný preukaz v Slovenskej republike vydáva na obdobie 10 rokov, ale v niektorých prípadoch môže byť toto obdobie kratšie. Správny orgán rozhodne o konaní o vydaní zbrojného preukazu do 30 dní.

Podľa posúdenia zdravotnej spôsobilosti môže byť niektorým žiadateľom vydaný zbrojný preukaz s dobou platnosti kratšou ako 10 rokov. Doba platnosti sa nepredlžuje a nový zbrojný preukaz sa potom vydáva na základe žiadosti, ku ktorej sa prikladajú aj potrebné doklady. Ak dôjde k zmene mena alebo priezviska, držiteľ zbrojného preukazu musí vykonať výmenu na príslušnom policajnom oddelení.

Aké sú kategórie zbraní a munície?

Márne sa pýtate, na ktoré zbrane potrebujete zbrojný preukaz a ktoré môžete vlastniť bez neho? V tom prípade pre vás máme praktický prehľad jednotlivých kategórií zbraní a streliva:

 • Zbrane kategórie A: zakázané zbrane a zakázané strelivo,
 • zbrane kategórie A-I: zakázané zbrane a zakázané strelivo,
 • zbrane kategórie B: zbrane podliehajúce povoleniu,
 • zbrane kategórie C: zbrane podliehajúce oznamovacej povinnosti,
 • zbrane kategórie C-I: zbrane podliehajúce oznamovacej povinnosti,
 • zbrane kategórie D: ostatné zbrane nepodliehajúce registrácii,
 • strelivo, ktoré nie je zakázané.

Ak však fyzická osoba nosí niektorú zo zbraní zaradených do kategórie A, A-I, B alebo C (prípadne strelivo do týchto druhov zbraní), nestačí mať pri sebe zbrojný preukaz. Okrem toho musíte vždy predložiť zbrojný preukaz. Táto povinnosť sa nevzťahuje na držiteľa zbrojného preukazu, ktorý nosí len strelivo a je oprávnený vlastniť, držať alebo nosiť strelivo do zbrane, na ktorú mu nebol vydaný zbrojný preukaz.

Ktoré zbrane môžete vlastniť bez zbrojného preukazu?

Hoci to niektorí ľudia možno nevedia, existujú aj zbrane, ktorých majitelia nemusia mať zbrojný preukaz. Preto osoba staršia ako 18 rokov môže takéto zbrane používať bez osobitného povolenia. Ide konkrétne o zbrane kategórie D a tiež o zbrane kategórie C-I. Môžeme sem zaradiť napríklad tieto zbrane, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky:

 • luky,
 • kuše,
 • vzduchové pušky,
 • strelné zbrane,
 • plynové zbrane,
 • signálne zbrane,
 • neaktívne torzá zbraní,
 • paintballové a airsoftové zbrane,
 • elektrické paralyzéry (tasery).

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Prečo získať zbrojný preukaz?

Dôvodov môže byť samozrejme veľa. Dôležitý je napríklad zbrojný preukaz pre poľovníkov a poľovnícky zbrojný preukaz, ale tento dokument zohráva dôležitú úlohu aj pre športovcov, ktorí vo svojej disciplíne používajú strelné zbrane. Okrem toho môže byť dobrým dôvodom na získanie zbrojného preukazu aj osobná ochrana, pretože niektorí ľudia sa cítia bezpečnejšie, keď vlastnia zbraň.

Kedy môžem získať zbrojný preukaz?

Predpísaný vek na získanie zbrojného preukazu sa líši v závislosti od toho, o akú skupinu ide. Strelný preukaz skupiny A, B, C alebo F môže získať osoba staršia ako 21 rokov, zatiaľ čo strelný preukaz skupiny D alebo E môže získať osoba staršia ako 18 rokov. Existujú však aj rôzne výnimky, napríklad pre športovcov a študentov strelectva alebo lesníctva.

Čo je potrebné na vydanie zbrojného preukazu?

Okrem splnenia predpísaného veku by mala mať osoba aj bydlisko na území Slovenskej republiky. Zároveň musí byť spôsobilá na právne úkony, zdravotne spôsobilá, bezúhonná a spoľahlivá. Je teda potrebné, aby absolvoval lekársku prehliadku a získal potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a aby úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti.

Koľko stojí zbrojný preukaz?

Cena zbrojného preukazu sa skladá z viacerých položiek. Patrí medzi ne poplatok za vyšetrenie a posudok o zdravotnej spôsobilosti - približne 20 až 50 euro, psychologické vyšetrenie do 90 euro, alebo absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti (cena strelnice) - 50 euro,