POĽOVNÝ LÍSTOK 2024: Cena, ako a kde ho získať?

Chceli by ste sa zúčastniť na poľovačkách, ale neviete, aké podmienky na to musíte splniť? V prvom rade by ste mali absolvovať poľovnícke skúšky a získať poľovný lístok. Na to budete musieť absolvovať poľovnícky kurz, ktorý pozostáva z teoretickej časti a ročnej praxe v poľovnom revíri. Aby ste sa mohli aktívne zúčastňovať na poľovačkách a používať určené zbrane, je potrebné získať aj zbrojný preukaz.

Čo je to poľovný lístok?

Poľovný lístok je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa loviť zver alebo vykonávať právo lovu. Na poľovačke sa môžete zúčastniť len vtedy, ak ste držiteľom tohto dokladu. Dôležité je aj to, aby poľovný lístok neprepadol v deň poľovačky. Osoby, ktoré lovia bez platného poľovného lístka, sa dopúšťajú priestupku a hrozí im vysoká pokuta.

Existuje niekoľko typov týchto dokumentov s rôznou dĺžkou platnosti. Tá sa líši v závislosti od osoby, ktorej sa povolenie vydáva, a môže trvať jeden deň alebo celý rok. Ak chcete vedieť, ako dlho môže byť váš poľovný lístok platný, musíte najprv zistiť, do ktorej z nasledujúcich kategórií patríte:

 • poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky – platí buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú. Lístok na dobu určitú môže trvať týždeň, mesiac, rok, 5 alebo 10 rokov,
 • poľovný lístok pre študentov odborných škôl, kde je poľovníctvo povinným predmetom – platnosť dokladu je jeden školský alebo akademický rok,
 • poľovný lístok pre cudzincov (t. j. osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike) – platnosť dokladu je vždy na dobu určitú.

Podmienky na získanie poľovného lístka

Zákon ďalej stanovuje podmienky na vydanie poľovného lístka, ktoré musia byť splnené, aby bol doklad žiadateľovi vydaný. Prvou podmienkou je vek najmenej 16 rokov. Okrem toho musí byť žiadateľ trestne bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Okrem toho je na vydanie poľovného lístka potrebné absolvovať aj odbornú poľovnícku skúšku a mať platné poľovnícke poistenie.

Ako získať poľovný lístok


Na získanie poľovného lístka je potrebné splniť vyššie uvedené zákonné podmienky. Pre mnohých žiadateľov je najzložitejšou požiadavkou absolvovanie skúšky z poľovníctva. Dobrou správou pre niektorých žiadateľov však je, že osoby, ktoré majú poľovníctvo ako študijný predmet alebo ako predmet na strednej alebo vyššej odbornej škole, nemusia absolvovať skúšku z poľovníctva. Rovnako tak nemusia skúšku absolvovať študenti, ktorí ju už absolvovali v rámci štúdia na vysokej škole.

Na prípravu na poľovnícku skúšku môžete absolvovať profesionálny poľovnícky kurz, kde získate všetky potrebné vedomosti. Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom obvodného poľovníckeho združenia v mieste vášho bydliska, ktoré tieto aktivity organizuje. Okrem teoretickej časti kurzu je potrebné absolvovať aj ročnú prax v poľovnom revíri. Tú si môže uchádzač zabezpečiť sám alebo požiadať o pomoc vedúceho vybraného združenia.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Čo zahŕňa poľovnícky kurz?

V rámci poľovníckeho kurzu sa zúčastníte na vyučovaní v príslušnom poľovníckom združení. Kurz trvá približne päť až desať víkendov. Počas kurzu sa dozviete o dôležitých právnych predpisoch týkajúcich sa poľovníctva. Naučíte sa tiež používať zbrane a strelivo pri love, dozviete sa o poľovníckej zoológii, kynológii a v neposlednom rade sa naučíte poľovnícke postupy a zásady prvej pomoci.

Praktické poľovnícke zručnosti si potom osvojíte počas spomínanej jednoročnej poľovníckej praxe. Táto časť kurzu je dôležitá nielen preto, aby ste mohli v praxi vykonávať poľovnícke právo, ale informácie získané počas tohto kurzu sú aj súčasťou záverečných skúšok. Počas praxe je tiež možné hneď získať zbrojný preukaz.

Kde požiadať o poľovný lístok?

Ak ste splnili všetky podmienky na získanie poľovného lístka, musíte oň požiadať na obecnom/mestskom úrade v obci svojho trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti môžete získať buď priamo na úrade, alebo si ho v niektorých prípadoch môžete stiahnuť elektronicky z webovej stránky príslušnej inštitúcie. Vzor žiadosti o vydanie poľovného lístka nájdete tu.

Ak o vydanie poľovného lístka žiada osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, vyplnené tlačivo vrátane všetkých povinných príloh je potrebné predložiť obecnému/miestnemu úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou v mieste pobytu dotknutého cudzinca. Po podaní žiadosti o vydanie poľovného lístka má úrad zákonnú 30-dňovú lehotu na jej vybavenie.

Čo je potrebné na vydanie poľovného lístka?

 • Vyplnená žiadosť o vydanie poľovného lístka,
 • občiansky preukaz alebo pas,
 • doklad o zložení skúšky z poľovníctva alebo doklad o absolvovaní strednej alebo vyššej odbornej školy, kde je poľovníctvo povinným predmetom,
 • v prípade poľovného lístka pre žiakov odborných škôl potvrdenie o úspešnom absolvovaní poľovníckeho kurzu (v prípade cudzincov sa za doklad o absolvovaní poľovníckej skúšky považuje platný doklad oprávňujúci na lov vydaný v krajine, v ktorej majú pobyt),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • doklad o povinnom poistení poľovníkov.

Cena poľovného lístka

Ak vás zaujíma cena poľovného lístka, tá sa líši v závislosti od doby platnosti dokladu. Doklad platný jeden rok stojí 10 euro, zatiaľ čo pre osoby, ktoré študujú poľovníctvo alebo poskytujú poľovnícke služby v rámci svojho povolania alebo funkcie, stojí poľovný lístok 30 euro na celú dobu štúdia. Ceny ostatných poľovných lístkov sú nasledovné:

 • poľovný lístok na týždeň: 10 euro,
 • poľovný lístok na mesiac: 20 euro,
 • poľovný lístok na rok: 10 euro,
 • poľovný lístok na 5 rokov: 40 euro.
 • poľovný lístok na 10 rokov: 80 euro
TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

O poľovný lístok na dobu neurčitú môžu požiadať aj občania Slovenskej republiky. Jeho cena je stanovená na 40 euro a je len pre osoby nad 62 rokov. Ak sa stane, že platný doklad stratíte, musíte požiadať o nový a opäť zaplatiť správny poplatok. Pri prvej strate zaplatíte za poľovný lístok polovicu jeho pôvodnej ceny. Pri druhej strate zaplatíte za jeho opätovné vydanie plnú sumu. Úrady zatiaľ neumožňujú vydanie duplikátu poľovného lístka, a preto je v takomto prípade zbytočné vydávať úplne nový doklad.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Na čo slúži poľovný lístok?

Poľovný lístok slúži ako doklad o oprávnení vykonávať právo poľovníctva. Držiteľ poľovného lístka sa tak môže legálne zúčastňovať na poľovačkách a loviť zver. Osoba, ktorá loví zver na území Slovenskej republiky bez poľovného lístka alebo má poľovný lístok, ktorého platnosť skončila, sa dopúšťa priestupku a hrozí jej vysoká pokuta.

Kto vydáva poľovný lístok?

Žiadosť o vydanie poľovného lístka sa podáva na obecnom alebo mestskom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Ak je žiadateľom cudzinec, žiadosť sa podáva na príslušnom úrade v mieste jeho pobytu v Slovenskej republike. Tento orgán má potom zákonnú lehotu 30 dní na vydanie dokladu.

Čo je potrebné na vydanie poľovného lístka?

Na získanie poľovného lístka musíte mať viac ako 16 rokov, čistý register trestov a byť spôsobilý na právne úkony. Okrem toho musíte úspešne absolvovať skúšku na získanie poľovného lístka. Na prípravu na túto skúšku existuje poľovnícky kurz, ktorý je rozdelený na dve časti, teoretickú a praktickú. Nakoniec, aby vám bol vydaný poľovný lístok, musíte mať aj platné poistenie pre poľovníctvo.

Koľko stojí poľovný lístok?

Cena poľovného lístka závisí od dĺžky jeho platnosti. Ak ste občanom Slovenskej republiky, týždňový doklad stojí len10 euro, mesačný doklad 20 euro, ročný lístok stojí 10 euro, 5 ročný 20 euro a 10 ročný 40 euro. Ak ste občanom Slovenskej republiky, môžete požiadať aj o časovo neobmedzený poľovný lístok, za ktorý zaplatíte 40 euro. Pre osoby, ktoré študujú poľovníctvo alebo zabezpečujú poľovníctvo v rámci svojej profesie, je cena ročného poľovného lístka stanovená na 30 euro