RYBÁRSKY LÍSTOK 2024: Cena a ako ho získať?

Baví vás rybárčenie a chceli by ste uloviť niekoľko rýb v českých revíroch? V tom prípade budete samozrejme potrebovať rybársky lístok a povolenie na rybolov, ale oplatí sa byť aj členom niektorej z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu. Poradíme vám, ako získať rybársky lístok, akú má hodnotu a ako si kúpiť povolenie na rybolov.

Čo je to rybársky lístok?

Rybársky lístok je doklad, ktorý vás oprávňuje loviť ryby v štátnych rybárskych revíroch Slovenskej republiky. Musí ho mať každý, kto tu plánuje loviť ryby, či už ide o českého občana alebo cudzinca. Je potrebný aj na získanie loveckého lístka, ktorý oprávňuje na lov rýb alebo iných vodných organizmov v príslušnom rybárskom revíri.

Na našom území sú rybári organizovaní v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ), ktorý sa ďalej člení na územné združenia a miestne organizácie alebo pobočné spolky. Ak chce osoba loviť ryby v rybárskych revíroch združenia, mala by sa najprv stať členom jedného z týchto združení. Výber príslušného združenia závisí od toho, kde človek plánuje v budúcnosti loviť.

Platnosť povolenia na rybolov

V súčasnosti existuje niekoľko možností, pokiaľ ide o dĺžku platnosti povolenia na rybolov. Konkrétne sú k dispozícii tieto možnosti:

 • týždenný rybársky lístok
 • mesačný rybársky lístok
 • 1 ročný rybársky lístok
 • 3 ročný rybársky lístok

Ako získam rybársky lístok?

O vydanie rybárskeho lístka môže požiadať občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Žiadateľ pritom musí vyplniť predpísaný formulár s názvom „Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka„, ku ktorému je potrebné priložiť všetky požadované údaje. Tento dokument je k dispozícii na všetkých príslušných miestnych a regionálnych úradoch.

Žiadosť o vydanie povolenia na rybolov sa podáva na obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo na určenom obecnom úrade príslušnom podľa miesta trvalého pobytu. Ak chce cudzinec získať takýto doklad, musí sa obrátiť na obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo na obecný úrad, v ktorého obvode sa práve zdržiava.

Čo je potrebné na získanie rybárskeho lístka?

Aj keď by to možno niektorí z vás chceli vedieť, v súčasnosti, žiaľ, nie je možné získať rybársky lístok online, takže v každom prípade budete musieť ísť na úrad. Podmienky získania rybárskeho lístka sa potom líšia v závislosti od toho, či ide o prvý rybársky lístok pre niekoho, kto ho ešte nikdy nevlastnil, alebo či si rybársky lístok obnovujete (t. j. už ho máte).

Ako získať svoj prvý rybársky lístok?

Ak plánujete získať rybársky lístok, ale nikdy ste ho nevlastnili, postup bude o niečo zložitejší ako pre ľudí, ktorí už rybársky lístok získali. Na získanie tohto povolenia budete musieť preukázať, že máte vedomosti potrebné na rybolov, a to absolvovaním predpísaných testov. Žiadateľ musí mať základné vedomosti z nasledujúcich oblastí:

 • Znalosť rýb a vodných organizmov,
 • biológia rýb a vodných organizmov,
 • metódy lovu rýb,
 • riadenie rybolovu v rybárskych revíroch,
 • zákon o rybárstve a jeho vykonávacie predpisy.

Preto je potrebné najprv navštíviť miestnu organizáciu rybárskeho zväzu (SRZ), ktorá je najbližšie k vášmu bydlisku, kde môžete požiadať aj o členstvo (to je spoplatnené a vyžaduje si aj odpracovanie polovičného úväzku). Na tomto mieste sa dozviete aj termíny príslušných skúšok, ktoré môžete absolvovať aj neskôr. Výnimkou sú tieto prípady:

 • osoby, ktoré zastávajú funkciu manažéra rybolovu alebo rybárskej stráže,
 • študenti a absolventi vysokých škôl, ktorí úspešne zložili skúšku z rybárstva,
 • absolventi stredných škôl s maturitou z rybárstva,
 • absolventi stredných škôl s maturitou v oblasti rybárstva.
TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Ak úspešne absolvujete skúšku, bude vám vydané Osvedčenie o kvalifikácii na vydanie prvého rybárskeho lístka. To potom priložíte k žiadosti o vydanie rybárskeho lístka na obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo na obecnom úrade príslušnom podľa miesta vášho trvalého pobytu a zaplatíte správny poplatok.

Ak ste požiadali o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze, dostanete aj členský preukaz v miestnej organizácii rybárskeho zväzu, po ktorom musíte zaplatiť zápisné a členský príspevok. To však nie je všetko, pretože na legálny rybolov na slovenských rybárskych revíroch budete potrebovať aj rybársky lístok.

Obnovenie platnosti rybárskeho lístka

Ak ste už v minulosti mali rybársky preukaz, proces získania nového preukazu bude oveľa jednoduchší. Stačí, ak na úrade predložíte svoj predtým vydaný rybársky lístok alebo prípadne iný doklad, ktorým preukážete, že ste jeho predchádzajúcim držiteľom. Ak máte rybársky preukaz, ktorého platnosť vypršala, nemusíte preukazovať svoju spôsobilosť a opätovne absolvovať rybársky test.

Horšie je, ak ste rybársky preukaz stratili alebo vám ho niekto ukradol. V takom prípade budete opäť potrebovať Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka, ako aj potvrdenie o oprávnenosti na vydanie rybárskeho lístka. Ak ani jedno z toho nemáte, budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou absolvovať skúšku znova.

Aké dokumenty musíte mať so sebou?

Na overenie správnosti údajov uvedených vo formulári žiadosti o rybársky lístok musíte predložiť svoj platný preukaz totožnosti. Ak o povolenie na rybolov žiada osoba mladšia ako 15 rokov, bude potrebovať doklad, ktorý jej poskytne príslušný orgán. Ak ide o cudzinca, mal by predložiť svoj cestovný pas. Okrem toho je potrebné k žiadosti priložiť tieto prílohy:

 • doklad o kvalifikácii (v závislosti od žiadateľa a druhu požadovaného povolenia na rybolov),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Licencia na rybolov bez skúšky 2024


Ak však žiadate len o 30-dňový rybársky lístok, doklad o kvalifikácii nepotrebujete. Nezáleží na tom, či je žiadateľom občan Slovenskej republiky alebo cudzinec.

Rybársky lístok pre deti

Okrem rybárskeho lístka pre dospelých sa u nás vydáva aj rybársky lístok pre deti. Spolu so všetkými potrebnými dokladmi musia deti do 15 rokov predložiť aj súhlas oprávneného zástupcu, inak však platia rovnaké podmienky. Výcvik maloletých sa zvyčajne uskutočňuje napríklad formou rybárskych krúžkov, kde mládež vyučujú vedúci s potrebnými znalosťami.

Okrem toho sa môže stať, že je rybárom rodič dieťaťa a potom môže umožniť svojmu potomkovi loviť ryby na základe svojho povolenia. V prípade Slovenského rybárskeho zväzu môžu deti do 10 rokov manipulovať s 1 udicou dospelého rybára, ale len v jeho sprievode.

Rybársky lístok pre cudzincov

Cudzinci môžu získať rybársky lístok na našom území, ak sa preukážu obdobným oprávnením ako náš rybársky lístok vydaný v zahraničí. Ak však chcú získať len krátkodobý rybársky lístok na 30 dní, nemusia preukazovať žiadnu kvalifikáciu.

Cena licencie na rybolov

Ak si chcete zaobstarať tento doklad, majte na pamäti, že cena rybárskych lístkov sa odvíja najmä od toho, aká dlhá je ich platnosť. Dôležitým faktorom je však aj to, či ide o rybársky lístok pre dospelú osobu alebo oň žiada osoba mladšia ako 15 rokov. Do úvahy však treba brať aj to, či osoba, ktorá žiada o rybársky lístok, je osobou, ktorá loví ryby v rámci svojho zamestnania alebo povolania.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Cena klasického rybárskeho lístka na rok 2024:

 • rybársky lístok týždenný – 1,50 euro,
 • rybársky lístok na mesiac – 3 eurá
 • rybársky lístok na 1 rok – 7 euro,
 • rybársky lístok na 3 roky – 17 euro,

Kedy sa vydávajú povolenia na rybolov?

Hoci ste vykonali všetky predpísané kroky a získali povolenie na rybolov, ešte nemôžete loviť ryby. Nemáte rybársky lístok, o ktorý musíte požiadať miestnu organizáciu. Osoba, ktorá loví, musí potom na rybárskom lístku uviesť dátum lovu, oblasť lovu a počet, druh a hmotnosť ulovených rýb.

Rybársky lístok sa v zásade delí na kaprové, pstruhové a lipňové povolenie. Okrem toho sa povolenia na rybolov líšia v závislosti od ich platnosti.

 • miestne povolenie (môžte rybárčiť v miestnych vodách)
 • celoslovenské (celozväzové) povolenie (priehrady, rieky a aj mestské vody)

Povolenie na rybolov si môže kúpiť člen SRZ, ale aj nečlen (t. j. neplatí členský príspevok a nemusí riešiť brigády). Členské povolenia sú však, samozrejme, oveľa lacnejšie ako nečlenské.

Povolenie na rybolov 2024 v SRZ:

 • Povolenie kaprovité miestne – 60 euro
 • povolenie kaprovité zväzové – 75 euro
 • povolenie pstruhové – 50 euro
 • povolenie lipňové – 70 euro

Ceny povolení sa môžu líšiť v závislosti od miestnych rybárskych zväzov. Od toho sa odvíja aj cena povolení pre deti. Väčšina z nich je ale za symbolický poplatok alebo zdarma.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Kde môžem získať rybársky preukaz?

Ak vás zaujíma, kde získate rybársky lístok, musíte sa obrátiť na obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo na obecný úrad príslušný podľa miesta vášho bydliska. Tu budete musieť vyplniť tlačivo Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka, preukázať sa platným občianskym preukazom a predložiť potrebné doklady.

Ako získať svoj prvý rybársky lístok?

Predtým, ako budete môcť požiadať o rybársky lístok, musíte preukázať svoje vedomosti o rybolove zložením predpísanej skúšky. Následne získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydanie prvého rybárskeho lístka, ktoré predložíte na úrade spolu so Žiadosťou o vydanie rybárskeho lístka. Budete tiež musieť zaplatiť správny poplatok.

Koľko stojí rybársky lístok?

Cena rybárskeho lístka sa líši od dĺžky jeho platnosti. Cena týždenného rybárskeho lístka je 1,50 euro, mesačný rybársky lístok vás vyjde na 3 eurá. Za rybársky lístok na rok zaplatíte 7 euro a rybársky lístok na 3 roky vás bude stáť 17 euro.

Aký je rozdiel medzi miestnym a celozväzovým (celoslovenským) povolením?

Miestne povolenie vám umožní loviť ryby v miestnych, mestských vodách. Ak máte celozväzové povolenie môžete loviť ryby v miestnych vodách a aj priehradách a riekach, ktoré nepatria mestu. Celozväzové povolenie ako také sa nedá kúpiť samostatne a je viazané na kúpu miestneho povolenia.